28 July 2017

News Flash

दि. २८ जुलै ते ३ ऑगस्ट २०१७

व्यापार-उद्योगात एखादा नवीन प्रकल्प हाती घ्यावासा वाटेल.

भविष्य : दि. २१ ते २७ जुलै २०१७

व्यापारउद्योगाच्या क्षेत्रात आवश्यक ते बदल करून ठेवण्याची तुमची तयारी असेल.

दि. १४ ते २० जुलै २०१७

एका वैचारिक संक्रमणाच्या उंबरठय़ावर तुम्ही असाल.

दि. ७ ते १३ जुलै २०१७

एका वैचारिक संक्रमणाच्या उंबरठय़ावर तुम्ही असाल.

दि. ३० जून ते ६ जुलै २०१७

शक्ती आणि युक्तीने या आठवडय़ात तुम्ही अवघड कामे मार्गी लावू शकाल.

भविष्य : दि. २३ ते २९ जून २०१७

घाईगडबडीमध्ये कोणताही निर्णय चुकीचा होणार नाही याकडे लक्ष ठेवा.

दि. १६ ते २२ जून २०१७

घरामध्ये सर्व काही चांगले असेल. तुमची एखादी इच्छा पूर्ण करून घ्याल.

भविष्य : दि. ९ ते १५ जून २०१७

घरामध्ये आवडत्या व्यक्तींना खूश ठेवण्यासाठी खास कार्यक्रम आखाल.

दि. २ ते ८ जून २०१७

प्रत्येक कामामध्ये तुम्ही उत्साहाने पुढाकार घ्याल.

भविष्य : दि. २६ मे ते १ जून २०१७

चांगले आणि वाईट यांचा समसमान वाटा तुम्हाला लाभणार आहे.

दि. १९ ते २५ मे २०१७

व्यापार-उद्योगाच्या क्षेत्रात तुम्हाला धडाडीचे काम करावेसे वाटेल.

दि. १२ ते १८ मे २०१७

व्यापारी वर्गाला जुन्या हितसंबंधातून व्यवसायाचे नवीन दालन खुले होईल.

दि. ५ ते ११ मे २०१७

ग्रहमान परस्परविरोधी आहे. एखादे काम पूर्ण करण्याकरिता वाट वाकडी करावी लागेल.

दि. २८ एप्रिल ते ४ मे २०१७

काही प्रश्न पुन्हा डोके वर काढतील, या वेळी तुम्ही त्यांना धाडसाने सामोरे जाल.

दि. २१ ते २७ एप्रिल २०१७

सभोवतालच्या व्यक्तींकडून काम करून घेणे हे तुमच्या दृष्टीने आव्हान असेल.

दि. १४ ते २० एप्रिल २०१७

ग्रहमान संमिश्र आहे. जो काम करतो त्याच्याच मागे काम लागते, असा अनुभव येईल.

दि. ७ ते १३ एप्रिल २०१७

काळाचे चक्र कोणाहीकरिता थांबत नाही.

दि. ३१ मार्च ते ६ एप्रिल२०१७

तुमच्या राशीमध्ये स्वाभाविक नेतृत्व आहे.

भविष्य : दि. २४ ते ३० मार्च २०१७

मेष - या आठवडय़ामध्ये एखादी स्वप्नमयी कल्पना तुम्हाला आकर्षति करेल.

दि. १७ ते २३ मार्च २०१७

ग्रहमान संमिश्र आहे. आठवडय़ाची सुरुवात थोडीशी कंटाळवाणी होईल.

दि. १० ते १६ मार्च २०१७

सुख आणि दु:खाचा समसमान वाटा या आठवडय़ात तुम्हाला लाभेल.

दि. ३ ते ९ मार्च २०१७

एकीकडे प्रगतीच्या नवीन वाटा तुम्हाला दिसत असल्यामुळे तुम्ही उत्साही बनाल.

२४ फेब्रुवारी ते २ मार्च २०१७

सर्व ग्रहमान तुमच्या भावना तीव्र करणारे आहे.

१७ ते २३ फेब्रुवारी २०१७

जास्त विचार करत बसण्यापेक्षा कृती करण्यावर तुमचा भर असतो.