scorecardresearch

Episode 136

भरती आणि ओहोटी | Kutuhal Ocean Tides Ebb Of Ocean Waters High Tides In Ocean

भरती आणि ओहोटी | Kutuhal Ocean Tides Ebb Of Ocean Waters High Tides In Ocean

भरतीचे ठिकाण जसेजसे चंद्रासमोरून पुढे सरकते तसतसा गुरुत्वीय बलाचा प्रभाव कमी होतो व पाण्याचा फुगवटा ओसरू लागतो.

Latest Uploads