04 August 2020

News Flash

चैतन्य प्रेम

३३३. एकातून व्यापकत्वाकडे!

जगात विखुरलेल्या मनाला गोळा करण्यासाठी एका केंद्रबिंदूची गरज असते

३३२. अनेकत्वातून एकाकडे!

प्रपंचात गुंतून असलेल्या मनावरचा प्रपंच-प्रभाव सहजासहजी दूर होत नाही. प्रपंच दोन प्रकारचा असतो

३३१. अटळ अपराध

श्रीगोंदवलेकर महाराजही म्हणत की, ‘‘जे माझी निंदा करतात, त्यांना मी कळलो नाही; पण जे माझी स्तुती करतात, त्यांनाही मी कळलो नाहीच!’’

३३०. तीन अपराध

सद्गुरू हा ‘साक्षात’- म्हणजे डोळ्यांना दिसणारं परब्रह्मच आहे

३२९. पूर्ण तयारी

परम ज्ञान प्राप्त करून घ्यायचं असेल, तर सर्वभावे संतांना भजावं.

३२८. सेवा हाचि उंबरठा!

सेवा’ म्हणजे ‘सेवन करा’ या दृष्टीनं पाहिलं की श्लोकही अधिक अर्थपूर्ण भासू लागतो

३२७. प्रश्नाचा उंबरठा

आपण पुन्हा आपल्या दु:खमिश्रित जगण्यात स्वत:ला लगेच झोकून देतो!

३२६. दिव्य गुणदर्शन

यदु- अवधूत संवाद सुरू का झाला आणि चराचरातील आपल्या गुरूंची महती अवधूत का गात आहे, हे पुन्हा एकदा लक्षात घेऊ.

३२५. असंग उदासीन

नि:संगमध्ये संगातून सुटका आहे, निरपेक्ष म्हणजे अपेक्षा ठेवण्याच्या वृत्तीतून सुटका आहे

३२४. व्यापक आणि उदास!

आकाशाचा ‘सर्व पदार्थी समत्वानं असूनही असंग’ असण्याचा जो गुण आहे ना तो अवधूताला विलक्षण भासला.

३२३. सर्वव्यापक

अन्नपाण्यावर आपलं शरीर पोसलं जात आहे. त्यामुळे पाण्याचं मोल आपण जाणतोच.

३२२. बोध-सृष्टी

साधनेच्या पथाकडे वळलेल्या आपल्यासारख्या सर्वसामान्य माणसाचं जीवन म्हणजेसुद्धा एक संघर्षच आहे.

३२१. जीवन प्रेरणा

मन स्थिर नसेल, तर बुद्धी स्थिर राहणार नाही. मग या मनुष्यजन्माचा खरा लाभ मला घेता येणार नाही.

३२०. कदम्ब

जिथं श्रीवल्लभ श्रीकृष्ण आणि भक्तकदंब एकत्र आहेत, तिथं अक्षय सुख, अक्षय लाभ आणि मांगल्य आहे! (

३१९. भेदाचे कवाड

आता विचारण्याची वा समजावण्याची गरजच उरलेली नाही

३१८. एकायतन

भक्तानं माझ्याशी कसं एकरूप व्हावं, ते भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगत आहेत.

३१७. आत आणि बाहेर

जगाचं भजन सुटून परमतत्त्वाचं भजन सुरू झालं पाहिजे. जगाची ओढ सुटून सद्गुरू-बोधानुरूप जगण्याची ओढ निर्माण झाली पाहिजे.

३१६. समुद्र आणि तहान

आपलं मन सद्गुरूंचंच मन झालं पाहिजे, म्हणजे मनानं त्यांच्याशी एकरूपता आली पाहिजे.

३१५. धोक्याची घंटा

१८ व्या अध्यायापर्यंत भगवान श्रीकृष्णानं अर्जुनाला ‘गीता’ सांगितली.

३१४. मन्मना भव!

भक्ताला जीवनसंघर्षांला सामोरं जाण्याआधी नेमकं काय करावं, हे निर्वाणीचं सांगणारा आहे.

३१३. अंतर्निष्ठा हेच ऐक्य

आता सद्गुरूशी ऐक्य म्हणजे काय? तर हे ऐक्य आंतरिकच आहे. अंतर्निष्ठा हेच ऐक्य आहे.

३१२. ऐक्याचा मार्ग

सद्गुरूशी ऐक्य पावण्याची काय गरज आहे? या प्रश्नाच्या उत्तराचा मागोवा घेण्याआधी या ऐक्यतेचा कोणता मार्ग आहे

३११. निजसुखाचा ठेवा

सकाळी जाग येताच आपली अनेक कामांची यादी तयार असते.

३१०. भजनसुख

सद्गुरूमयता शिकवणारा हा ग्रंथही सद्गुरू जनार्दन स्वामींनीच लिहवून घेतला आहे, अशी नाथांची भावना आहे

Just Now!
X