FrontPage 
 
-E-b-x-b-V-S- -n-- --V


-E-b-x-b-V-S- ----- --i-i- -i- I-h-S- E--V-i-- {--{--S- Z-b- i-E-b- V--- -M--. "-<--{--'S- B-E- Z-E-- `-E-h- - E--h-x- -E-b- i--h- -b-- -E-b-x-b-V-S- +-i----- {--b--- n--i-i-. -E-b-x-b-V- - B-E- i-#-x- +--ʮ-E-x- -E-i-S- |-i-E-S-- +-h- ---S- i-l- M---- =-M-S-S- +--ʮ-E-i- ----S- +-x-n- I-h--- i-- ʨ--- -- B-E- -{i- <-SU- +--- +-h- i-- --h-- --V-E-S-! E--h- n---V-i-x- +-i- ʶ---{--x- i-l-- J-S-, --- E-- +---i-, i-l- E->--- E-- +---i-, -x- E-`-- +--- +-h- i- E-- n-J---, {-n-l- E-- i--- E---i- -ʴ---S- x--- ---v--h-i-& V-M--- --J-S- +--i-i-. - -E-b-x-b-V-S- M-- -i-E-+-J-- V-M--- 120 n--i- ʨ--x- 20 -V--S- -- ----- -i-. (+--ʮ-E-i-S- i-i-- 12 -V--S- -- -i-). i-S- ʴ-G- --S-n- ʤ-ʱ--x- b--- (-h-V- 66500 E-- -.) +-h- x-- -v--h-{-h- n-x- ʤ-ʱ--x- b--- (-h-V- -v--h-{-h- 9300 E-- -.) B--f- -i-. --i-x- B-E- -J- i-- E--S--S- -i-!

- B--f- Z-- i-- E--? - -M-- --V-S- V-x-E- ʮ-S-b- +-h- -ʮ-- -E-b-x-b- -S- {---- i-- +-M-n- -i-S-S-! b-E- +-h- -E- +-- i-S- -{-h-x--. i-S- V-x- 1910 S- ---- x- -{-----v- B-E- +-l-E-n-- --x- +-- E---i- Z--. i-S- -b-- B-E- --S- E--J-x-i- ---x- -h-x- E-- E---S-; {-h- 1929 S- +-l-E- -n-i- i-S- x-E-- M--. -M- +-{-- x--- E---h--`- - n-P- ʺ-x--i- E-- ʨ--- - +--x- S-CE- -ʱ--b-- M--. {-h- i-l- x--i- ----S- --x- <-E-b-x- i-E-b- x-h-#- {-#-S-S- E-- i-x- ʨ---. ʺ-x--i-- E--S- -{x- Z--E-x- v--- ʨ----- i-x- M-x-- <-l- B-E- ʺ-x--M-- S-- E--. {-h- i-- l-b-S/ n---i- -n- E--- -M--.

-M-- +-- ---- -i-. +-{-- x-- +-i- V-M-i- E--, {-h- +-{-- M--i-- |-ʺ-r- -h-- x-- -S- J-j- {---- +--i-x-S- {-h- E---E- +--l-i- i-x- 1937 -- E-ʱ--x--i-- "{--b-x-' - `-E-h- -- b-M- ʴ-E-h--`- B-E- -b- E-f--. +-{--E-b-S- {---V-S- M-b---J-S- i- B-E- +--{--- |-E-- -i-. {-h- i-i-- i- -SU-i- +-M-n- E--I-x- {--i-. i-S-E-b-S- {-n-l-S- S-- B--f- U-x- +-- E-, i- `----- |-S-b- M-n- V-- -M--. -M- i-x- E-ʱ--x--i-S- -x- --x--b-x- <-l- "-E-b-x-b-V- ---M--' x--S- B-E- "-- -b-' =-{---M-- E-f--. - J--J-- -E-b-x-b-V-S- 600 S-. --i-x- E--- ---i-. -i- "-- -b-'- E--S- +-l- x--i-. E--h- - =-{---M-- <-i-E- -E-|-- Z-- E- -E- i-l-- J--- ʨ--- -h-x- i--x-i-- -M-i- =--- --i-. B-E-n- +-b-- n--x-i-- -j- +-M-n- Z--{-- {-n-l- i- E->----- =-- +--i-x-S- ʨ--i-.

i-S- --S- E--h- B-E- -C-i- -M--S- i-- "E-{- <-- ʺ-{-- -{-b- (E--)' +-- -M-i- -<--. -x-i- V--i-- 8-10 {-n-l- `---S- +-h- i- -x--h-S- |-G-- +-M-n- {-r-i---{-h- ʱ--x-S- E-f--S-. B--f-S- x-- i-- i- i-i-i-i- {---S-. {--- S-{- -h-V- -S- -<-V- - E---S- +--i-- i-- --- E-- -{---S-, i- E-`-- --i- `---S-, x-i-- i- E-- B-E- `-E-h--x- n---E-b- x--S-, i- E-i- -- E-- i---S-, i-S- -M- i- `--ʴ-E- -x-- E-- +-h--S-, i- E-- E-{--S-, i- E-- -f--S- <-i-n- -- M-- +-M-n- i-i-i-i- i--S- {---S- +-- E--I- +--. i--- -E-b-x-b-V--v- i-S- {-n-l-S- -M-- S-- ʨ--h-S- +--C-. "+-V- V-- V-n- -- E--E- n-' E-- "i-J- -x-+-' -M-- --<-- i-l- S--h--S- x--i-. +-V-x-- -E-b-x-b-S- -x- +-h- {--S- |-G-- V---{-- i--S- {--- V-i-i-. -E-b-x-b--v- V- -M-- ʨ--i- i-i-- ---M--S- {-^- - --- -CE- --S- +--i-. i-i- S---S- |--h- 19 -CE- +--i-. B-E- {-b-i- n--S- {-^- -x--- V-i-i-. i- -M--S- -V-x- 1.6 +-- +--i-. i-S- -- 3.875 <-S- B--f-S- +--i-. -M--. {-f- "ʤ-M- -E-' x--S- B-E- |-E-- i-x- S-- E--. i-i- -x-{---- i-- ---- +--i-i-. i- n-- {---- 178 +---i- +--- x--- +--! l-b-C-i- -h-V- -E-b-x-b-V- -v- -h-V- J-t-{-n-l-i-- -b- -i-. "-- |-b-C-x-'S-S- i-k- <-l- -{--- -i-. B-E-x- +-b-- P--S-, n--#-x- {--- -h- ---S-, i--#-x- -- i---S-, S-l-x- i- {--i- P---S-... <-. --- {-n-l- B-E---J- i-- -i-i-S- {-h- M-#-<-E- ʤ-- S-E-i- E--{--i- i-S- -i-i- {-n-l- {-b-i-i--. +-{--E-b-- "-- -b-' =-{---M--i- n-- ʨ-x--x- --- ---{-- +-b-- P--- -i- i-- x--!

-E-b-x-b-V- -b--x- -#-S- x--x-- M-- E--. "+--S- 10 -J- -M-- +-i-{--i- J-{-- +--i-' +-- V-ʽ--i-S- {-- i-x- -`- n--J-i- 1950 {--x-S- ---- ---i- E--. (V- {-r-i- +-V-i-M--i- S-- +--!) i-x-S- -E-b-x-b-S- -J- -S-<-V- i-k--- t--- ---i- E--. --v- |-i-I- -J- -j- n---S- S---i-. J-S-- i-S-S-. -E-b-x-b- -b-- -H- +-{-- x-- i-- -{---- n-h--, i- +-{----J-S- |-G-- {--i-- E- x-- i- -P-h-- +-h- i--`- {-- +-E--h--! +-V- +-{--E- - <-i-- +-x-E- E-{-x-S- V-- -S-<-V-S- -J- x-P-i-i- i-S- - |-E--! 1952 --, ʡ-x-C- <-l- i-x- +--S- B-E- -S-<-V- E-f--. i-S- -- "+--ʮ-E-x- ----' - -ʺ-E-i- i-S- "--' U-{-x- Z-- +-h- -E-b-x-b-V- x---{-- +--. i--- i-S- ʴ-G- -b-i-x- -J- b--- -i- +-h- i-x- 1 -J- b---S- x--- ʨ--.

i-S- ---- --b- G-E- - -h--S- - x--i- |--- Z--. --b- G-E- - ʨ-E- -C- -x--h-S- -j- i--- E--i- +--. B-E- n--- -E-b-x-b-V-E-b-x- +-- +-`- -j-S- -M-h- Z--. - B--f- +-`- -j- P->-x- - -E- E-- E--h-- +--i-. - E-i---x- i-x- S-CE- ʴ--x-x- V->-x- -E-b-x-b-V-S- =-{---M--- -- n-h-S- `---- +-h- i- B-i--ʺ-E- -- `---. i- =-{---M--i-- -SU-i-, i-S- {-n-l- -x--h-S- +-h- =-{---M-- S---h-S- {-r-i- -P-x- i- S--S- {-b--! +-- i-#-S- -S-<-V-V- J-{- -`- |--h--- n---- E-f--i- +-- i-S- -{-E- b-C-i- +--. --b- G-E-x- -E-b-x-b-V-S- ʴ-E-i- P--S- `---- -i-. i-x- -E-b-x-b-V- -v-x- E--i- ʴ-S---. i-x- -M-i--- +-E-b- -P-x- G-E- M-- {-b--. i-x- i- E--i- 27 -J- b--- +-- -M-i-- -i-. G-E- J-{-S- -i-{--. --h- ʡ--E---.

{-h- G-E-- -E-b-x-b-V-S- =-{---M--S- +--ʮ-E--- {----- -J-i-x- J-{- {-- ʨ--- - x-CE- n--i- -i-. {-h- 27 -J- b--- +-h-h-- E-`-x-? --- i-S- -n-i-- v--- -- -x--x-. - -E-b-x-b-V--v-S- --l-{-E- -h-x- E-- E--. G-E-- ---- x----- i- ---S- -i-&S- --M- --V-. -- {--S- --i-i- S-h-I- -i-. i-x- B-E- x--S- -H- -f---. "-S-<-V- ʮ-+-ʱ-- E-{---x-' x--S- E-{-x- E-f--. -M--M-- ---i-- -C-S- V-M- ʴ-E-i- P->-x- -b-x-/ -V--- n-h- - - E-{-x-S- =-t-M-. -i-x- {-- ʨ---x- -M- i-x- -E-b-x-b-V- E-{-x- 27 -J- b---- ʴ-E-i-- P-i--! ʮ-+-ʱ-- E-{---x- E-{-x-S- +-h-J-- B-E- -`- --n- i-x- Z--. V-x- i-x- -E-b-x-b-V-S- -J- -S-<-V- i-k--- S----- t--S- +---, +-- E-{-x-- -V--- V-M- --S- +---S-. i--- i- -S-<-V-- V-M--`- B-E-n-- {-- -V-- -M- x--i- - --M-S- E-{-x-. --- -E-b-x-b-S-- ---k- -f-i- -ʽ--, -b-- S-M-- -V--i- ʨ--i- -ʽ-- +-h- -S-<-V--v-x- -h-- x-- -M--S-!

--- -M- -S-<-V---- ---- =-b- {-b--- -M--. 1965 -- E-{-x-S- -+-- -V--i- +--. i--- i-S- B-E- -V-- -J- -i-. 1971 -- i- n-x- -V-- Z-- i-- 1984 -- --b- G-E-S- -i- Z-- i-- i- +-`- -V-- -i-. +-V- i- 20 -V-- +--i-. +-V- -x-- l-b-- -f---; {-h- -SU-i- -j- i--S-. "-E-b-x-b-S- -S-<-V-S- -J-i- B-E- -- -{-b-- -h-x- i-S- ---x- E-f-x- P-i--' +-- i-#-S- n-i-E-l-- |-ʺ-r- +--i-. - -SU-i-S- -- - -i-& -E- -v- +-h- - G-E- -S-i- -{-b-i-. +-- -h-i-i- E-, G-E- B-J-t- -E-b-x-b-V-S- =-{---M--i- V-<- i-- -i-i- Z-b- P->-x- {-E-M-V---S-S- V-M- -i-&- -- E---- -M-{-f- {--i- x--. -i-i- -l--- P->-x- ʺ-E--v-- -x-V--- x- n---- E-h-- i-x- -- E--S- E--h- -M-i-- V-i-i-.

-E-b-x-b-V- -j- 27 -J- b--- P->-x- -i-- -i-. i- {--S- -M- x--i-. n-P-- n---- B-E- x--x- E-b--E- M-b- -j- P-i-. "-S-<-V-' - E-{-x- V-M-i- {-f- +-h-h- - i-S- -x-V---- B-E- n-h-M-S- -i-. ʤ-- ---x- - |-ʺ-r- -J-E-x- i-S- -<-- -v-- i--x- E---. n-x- V-b-x- -Mx- E-- x--, n-x- V-b- +-{-{-- P--i- B-E-j- --i-, n-P-x- -{-k-S- -- x--i-, n-x- V-b-x- E-`--- M--i- "{---C-x-'S-, {-ʮ-{-h-i-S- v--. i-S-i- -H- B-E-S- --E- -i-. i- -h-V- -<-- -v-x- V-M-i-- {-ʽ-- --- =-d-h- E-- i-- -E- -v-x- ʴ--x- |---x- U-i-i- v-b-v-b--S-!

 

 
Today'sHomePage