FrontPage


 

ʡ-V- -E--- +-i-n-I- --h-S- -S-x-?
ʡ-V-S- E--V--- --E---n--i- =-SS- x----i- -v- x-h--S- |-i-I-i- +---- |-E--h-S- {------ ʡ-V- -E--S- -- n--x- +-i-n-I-i-S- <--- n-h-i- +-- +---S- "ʡ-V- -<--'-v- |-ʺ-r- Z--- -k-i- --- +--.

--I- n-- +-i--C-S --S-E--E--i E----v- 15 `--
--I- n-- +-h- +-i--E- -S-i- =-b--- -P--i- E-- -j-{--x- 15 V-h- `-- Z--. -i--v- n-P- ʴ--- {--- +-v-E-#-S- ---- +--. i--S- B-E- +-i--C-- +--E- E--h-i- +-- +--x- i-S-E-b-x- S-- E-- +--b-B-C- V-{i- E--h-i- +--S- -ʽ-i- +-v-E-i- |--H-x- n--.

+-E-- {--E-- ʴ-V-i- n-P--- +--i-i-
+-E-- {--E-- ʴ-V-i- -H- +-E-- {--E-- x- ʨ----{-I- +-v-E- E-- V-M-i-i-, +-- B-E- {--h-+-i- E-f--- x-E--i- --- +--. --- -l-- "-x--E- +-hb- --x- E--V- +-- -l- --x-- ---'S- +-x-b- B-. -b---- - -b-x- B--. ʺ-M- -x- - -n--i- -ʱ--b--v-- 1649 +-ʦ-x-i- - +-ʦ-x-j-S- i-{--h- E--.

 

{--- E---<-x-i-- -n--i- +--i--; V---E--, x--E--S- {-n- V-h--!
B-b-- x--j-h- E--G---`- E-p-x- -V-- +-v-E- x-v- t---: n-M-V-- J-x-ʴ--E--
n--i-- -x---n-- -x-- -V-l-x-i- M--S- +---
J-- S-E--E-i- ---M- Z-- {-ʱ--x- n--xi-S- ʶ-I-?,+----n- =-SS- x----S- x-h--x- J----
n---n--h-S- |---E-- f-S-i- --E--S- -n-- -h--
V---ʱ-i-x- -J--j- -i- -h-- x--?
E-ʶ-- V-x-i-x- x--b-h-E-- i--- --- : +--- +-n--
-V-i-- -j--v---i- E-p-x- E--ʴ-- x-- : M-M-<-
-- -ʨ---- --x- E-f-h-S- +-n-- --h---
{-. -h-M-- 24 - -V- -{-l- P-h--
-b-x- ʴ-t-{-`-i-- <---i-- +-M-
ʶ-I-- l-M-i- ʨ---J--V- =--n--- x--b-h-E-- {-j- `--i- x-- : +--x- V-x--- ---V-

 

 
Today'sHomePage