-ʴɴ--,24 ---- 2002                      -E-i- +-h -ʽiʴɹɪE {IE {֮-h-
 

--- --i-...


-Z- -ɮ--- +-S- Pɮ- S-ɴh-- BE -E-ɶɽ-S - {ʽV-i. - V-- {BS-.b-. E-ɪS- `-ɱ-, i-- i-S- {ɮ--xM- -M-ɱ- M-- +-h i-S -Z- +---- E-h- n-h-- Ih `--. - i-S- {ɮ--xM- ʨɳɱ- h-xS E-ɳ xɴ-, iɮ- +-{h +-{ɱ- Mɮ-V-- ibV-b x E-i- ɨ--S- -hɺ-S- -{h- -x +-n- `-- Ei-, -S- xɴ- V-h- ɱ- Z--.

- x-C-, -VC- +-h - ɤn-i {h `-{h- -Z- ʴS-- +-h -x- -b- E-. - V-- - Assertive CommunicationS- I-j-i +vE-vE --vx E- -Mɱ-, iɺiɶ- BE M- -Z- I-i +--. i- hV-, `- +-h -n- --h-S- E- - |ɪix-x- +-h ɮ-ɴ-x-S +-iɺ-i E-i- -i-. +-̃ E-xE-xS- E-ɱ E-h-Eb- VxV-i +i x--. E-h-Eb-- +-GE E- xʹG |i-kɮ- +Mn- x-ME{h-S, |i-E-S- ɦ--x---, +-{h n-i +i-. +- |iɺ-n E-- +{ɴ-n Mɳi- --- n-- xɺi-i.

--h-iɱ- `-{h- (Assertiveness) - +- M-h +-- E- V--- i-- i-S- i {h- +-iʴɄ--x- |E E- Ei-. +-{ɱ- k-ʴɹɪ-S- V-h-, ""ʴɹɪ-S- ʴɄ- - M-- <l- ɽk-S- +i-i. Vl- i-S- "--" i-- i:S +i- il-S - `-{h- -ɴi-.il- E-hi-- ʽ--{h-- - +i x--.

+-{ɱ-{E- |i-E-S-S HMi E- --VxE +---i +- |ɺ-M -i-i, Vl- +-{h +-{ɱ- |--hE -x- --x n-Jɴ- Ei x--. ɮ-Sn- +-{h +-{ɱ- x-i xɺi-x- <iɮ-S- +-Vɴ- -Mh-x- -E-- n-i- +-h x-iɮ- E-fi ɺi-.

`- -h-i -h-- +blɳ-E-- S-E-S- E{x-

1) VVx{h- +-{h <iE- S-Mɱ- VVx +--i, - <iɮ-ƖEb-x BE-x P-h-S- E--x- -S +i-. i--- ɨ--S- -hɺ-S- ʴɮ-v-i +- Eh-- +-{ɱ- i- - -hɺ- HS E-i x--i. ɨV-, ɮ-S {ɽ-h- i-S-Eb- -j-S- -CE--- +-- -i-. i- M--ɮ- E--S BJ-n- -j-h i--- -{Mɱ- Sɱh-S- +-Oɽ E- -Mɱ-. i-- J-{ lE- +--i, +-M-i +Mn- j-h x--. {h xE-- n- iɮ- En-Si iS- M--ɨV -<DZ, h-x i-- iɱ- -E-- n-i-.

2) {ɮ-n̶i "ɱ- E- -i- i- -E-x- +-{hɽ-x ɨV-ɱ- -. - -Z- +bSh-S- {f- i-S-ɨ-- E- -S-?" +- n- ɨV-i-{ɪ- -hɺ- i:- j- E-x P-i-i. -Z- b-C-iɱ- ʴS-- -E-x- ɨVɱ- {ʽV- +-h - E--- x -i- i-x- -Z- --x- -Mɱ- {ʽV-! -̹E fi-S- -- +-{h ɹ-ɮ-i E- +-h Ei- E- E--, i- ʮ-`-x- -M-ɱ- xE-? i-x- i:-x i- V-h-x +-{ɱ-- fi- t-- - BE {xɮ-VxS.

3) ˱M-v-ʮ-i -n E-- H, ʴɶ-i: -E- - M--iS vɮ-i-i E-, j- +ɱ--- E-- M-- i-S--`- i-VS +--i. -- C-x-- J--S- J-{ +-b +--. {h BJ-t- {v-i -M P-h--`- -ɮ-Pɮ-S- {ɮ--xM- -Mh- iɱ- {{ -i-. -E{h- VMh- - +-{ɱ- V-x{ri- +ɱ-S- ix- `--x -E-.

i:ɮ-ɮ- +-h i:<iE-S <iɮ-x-- -x t--, - -x-i-xS Assertive communication E-i- -i-. i--`- i--- {f- M-- E-i- -ɱ- -i.

i-- +--V-i ɨi- -J-ɱ- -. +--V-iɱ- Sf=i-- E- E{ i-S- `-ɖ{h-- -v- +-h- Ei-.

S--ɮ- -M - `--. BJ-t-- xE-- n-i-x-- i-SUi-S- - x n-i-, i-S- Jɮ-Jɮ-S x-<DZ-V -i- +--, - i-- V-hɴ-ɱ- -.

ɨ--S-- l- b--- b-- ʦb-x --. -x ---x, xVɮ- J-- P--x E--- --h |ɦ-- `-i x--.

ɮ-Ү-S- -S-- -M +--i. i-` -x-x-, ɮ- =- -ɽ-xS --. -E-- J-n-, {E, -Eɱ-- {ɪ - +-̃ --h-S- {ri x--.

ɨV-, BJ-n- -<ǃ Ƀ- i--- n-x P-S- +--.i-S- -i-i i-- i- Ƀ- x- vɮ-ɪɱ- -. i-- --S- S--S- E-i -ɽ-, iɮ- n-E-xn-- i-S- -h-Eb- -- I {֮-h--x--.

- |ɦ-- -{E- --h-S- I-j-i M-- n- ɹ- E- E-i- +--. S--ɮ-S- -ɦ- +-h +--V-S- {iɳ- E-ɨ -Jh-, - M-- -E-x- E`-h -i-i, +- -Z- +x-ɴ +--.

{fS- -- V-- BJ-n- ʨj E- ɽE--, -V--, x-iɱM i-S- x-ʴɯ-r i--- BJ-n- M- E-ɪɱ- -M-, i-- x-- h-ɱ- -V- xE-. +l-i i-S- xE--- -Vx{h- +-ɱ- -. i-S- hh- |i-E -- -xS -<DZ, +- ɨ-iɽ- -ɽ- xE-, iɺ- -ɽ- xE-.<iɮ-S- -x-S- -M +-n- E-, i:S--.

BE- Pɮ- -ME- S-ɱ- +i-x-S BE- x-i--<E-S- xɮ-{ +-- E-, - i-S-Eb- n-x +-`b- -ɽ-ɱ- -i- +--. Vɨ-x-hɤ-< E-- xE-- n->- E- x--i. {fS- {vɮ- nɺ i-S- V- ɺ--{Ƀ Z--, i- i-S- i-x-S --i.

+xɱ Ƀ - BE S--b- +E->-- +--i. ʤS-- VVx M-l. -- ɽE-- i-S-ɮ- E--S- -V- -Ei +i-i +-h - <iɮ-S- i-S-ɮ- -{ɴɱ-- E-- {h- E--ɮ- -v-E-- i:S- E--- ---i E-i-i.

+---i +-- E-- |ɺ-M- -i-i E- V-- +-GE --S -Mi-. Ev- Ev- -M Mɳ-x M{{ɽ- ɺ-- -Mi-. V-- +-{h BJ-t- M---/ E--- xE-- n-i-, i- -h--`- |ɪix E-i-, i-- +-{h |--hE xɺi-, +- ɱ- i:- -i-. h-xS +-{h -h-iɱ- `-{h- Mɨ-i-.

-J`-E -h- - ɮ-ɴ-x- |-{i -h-- E-ɱ +--. i:S- +---ɮ- i:S- CE +h-iɱ- -i-j +x-ɴɱ-x-iɮ-S i--- i- ʨɳi- -<DZ.

- -ʺE n-i +-{h {f- ʴɹɪ-q -h-- +--i :

1) --h E- Communication skill
2) V--- --h Public speaking
3) E-ɴɺl-{x Managing Time
4) ih-ɖ ɴɺl-{x Stress Management-
5) xɴ-k-x-iɮ-S- +--
6) -ɺ-ʪEi- +-h i-S- ik- Professionalism and Work Ethics
7) t{xɖ ɺx +-h ={S--
8) +-iʴɄ- +-h +-iɺx-x-S- =--h-
9) ʽ-S- ɤɱ-E-h Women's Empoverment
10) --ʽE +---S- =iE- Marriage Enrichment
(b-. i- -^- - "-xɺҨ" BS-.+--.b-. xM --S- -S-ʱE- +--i.)