JJO uK
o<kU vpv
DjJj Hvn Jn uiu!
`DM' mJ&bm
Jou s$Hl : Dl ciuF& cuK cv KJm JJ pnu!
Fbp mjkj Dbop kJCj &
Lbyuu mUmU
`nl Glu - km, kUl vn, HC Glu'
vc kl k?

 
Du mk  cMkuǮ c<v
Du mk
Mb. v. vJj
 
cMkuǮ c<v
DMk vibJkj
mHbov kuC
mHbov
 
 
kuC
 
kj H<k cPb cl...cPbn
kj H<k
[@. jcM i[yu
 
cPb cl...cPbn