JJO uK
y[l mKju kb[Ǯ DOj?
viOjp Y Pu!
Pbpj, k=lMu mbHok
Jou s$Hl : ``...DJI o#C kyp kjv ol!''
c$Ǯ DJmcjCdz Jm
yu&v Yiv, Ykm cvj
lc箳k[ Dm hnl Dmlv...
vkwku, ljn Dmmu!
DM-vjM uHb[J

 
Du mk  cMkuǮ c<v
Du mk
Mb. v. vJj
 
cMkuǮ c<v
DMk vibJkj
mHbov kuC
mHbov
 
 
kuC
 
kj H<k cPb cl...cPbn
kj H<k
[@. jcM i[yu
 
cPb cl...cPbn