JJO uK
ov Hb KU !
dddDum Iv O[
mvj mHM& !
ƮH[l o[uuu Mv
`S[' v `kb^ubi' JnJ
uu oi[ Jjov
pJjml JmbOj
Jou s$Hl : &
lm cn JL uK

 
Du mk  cMkuǮ c<v
Du mk
Mb. v. vJj
 
cMkuǮ c<v
DMk vibJkj
mHbov kuC
mHbov
 
 
kuC
 
kj H<k cPb cl...cPbn
kj H<k
[@. jcM i[yu
 
cPb cl...cPbn
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JCpi kn...