FrontPage

 


MvJj, 19 HyJj 2005. Yjldz mj 30 cI 1926. cl cI M SkoM 25 k. 38 c. D& v#$ 26 k. 56 c. cLvb, mӳxo- 7~6. mӳ&ml- 6~39. MJpbl.
c<- mnll cku. J=<Y- DvYJl Yj h[u. cLv- GlmnJO&k Iv I[lu. kk&- DhjƮlbhmv mJO jn. Emn- M Oml yUi vk.
kv-
lc GpUu. lU- ilu uv cUu. J=ƽk- kk nlu.
Ov-
pv kjC cia uilu. ckj- OJhU nF&u. kbY- Dvk uY mbYJl. cv- ihll J.
MYjM- kv, lU, Ov.

 
 
Today'sHomePage