iJj, 23 c& 2006

ovoƵ&k

iJj, 23 c& 2006. Yjldz mj 2 $ 1928. cl Huiv J Dc 12 k. 3 c. cUv#$ 9 k. 56 c. Ovb- mӳxo- 6~42, mӳ&ml- 6~49.
c<- lL&$ mbYJll. J=<Y- D[C J{lu. cLv- pv kcbv uv u. kk&- Km-hk mbYU. Emn- h{ ul jn. kv- Jjv Ji. lU- i[ UJj jnu. J=ƽk- uJƮkl J. Ov- lv m J. ckj- JHU K& U. kbY- hjb Ghi nF&u. cv- Glhov J{u.
MYjM- c<, cLv, cv.

 


lk yOJj

lk Jj