yOJj, 3 c 2006

ovoƵ&k
 

yOJj,3 c 2006. Yjldz mj 13 JMK 1928. cl JMK M < 20 k, 7 c. hvJ&m v#$ 24 k. 31 c. cLvb. 18 k, 1 c. mӳxo- 6/12. mӳ&ml- 6/59.
c<- nlv uKC JnJ, J=<Y- kc Jh J{u, cLv- DlcJm vc&C nF&u, kk&- mbc DJMk, Emn- mbO Dk h, kv- Glhov J{u, lU- Jp cUJu, J=ƽk- [ici vk, Ov- mjUci&v u, ckj- Jul nT vk, kbY- J YJl, cv- jijbi hnv Ji.
MYjM : cLv, Emn, lU.

 


lk yOJj

lk Jj