Jj, 28 p} 2006

ovoƵ&k
 

MJj,28 pu 2006. Yjldz mj 6 JC 1928. cl JC M l=ldz 15 k. 44 c. cI v#$ 7 k. 46 c. Emn b.
c<- Yil mHul. J=<Y- K$ kv I. cLv- vC& Il Jl. kk&- kbyk Mv phv nlU. Emn- Gunml yvu. kv- mbcv Ji. lU- cmHu Dvbo cUJ. J=ƽk- kuiCbv GlLv cUu. Ov- i[ UJj J. ckj- Jo U. kbY- mjU ci&v h{ u. cv- u{ku k vk.
MYjM : lU, J=ƽk, Ov.