vJj, 29 p} 2006

ovoƵ&k
 

MvJj, 29 pu 2006. Yjldz mj 7 JC 1928. cl JC M lLa 18 k. 17 c. hJ& v#$ 10 k. 50 c. Emn b 17 k. 37 c. Jvk lLa.
c<- vO&j kc J. J=<Y- Jul nT vk. cLv- vJv J< jKu. kk&- mcƮl Ji. Emn- DlcJm J{u. kv- uyu nF&u. lU- nlv mlk& I[J. J=ƽk- JJnjl ilcvl jnJ. Ov- pv cia uiJl. ckj- ibiv pT vk. kbY- [Jhv Ji vk. cv- YuLhbv yU h[ vk.
MYjM : Emn, lU, Ov.