vJj, 23 [mWyj 2006

 

MvJj, 23 [mWyj 2006. Yjldz mj 2 h< 1928. cl h< M l=ldz 16 k. 19 c. Gj<{ v#$ 10 k. 13 c. ckjb. mӳxo- 7/9, mӳ&ml- 6/6. kjov.
c<- Obu uv cUu. J=<Y- Oj oCN Iv. cLv- lku Ivb mbYJ. kk&- ci& mh[lu. Emn- Djim $m mbYJl. kv- mckjC pcJl J. lU- mbMl ijH vk. J=ƽk- k& mjUl Hju. Ov- Jjbv uv cUu. ckj- lvb Ji J{J. kbY- pcK& K J. cv- hjb Ghi kj.
MYjM : c<, kk&, kv.