yOJj, 28 HyJj 2007

oMk
(mJmlj J=)

ynJ|<k Jpojh$k hjl hJC ciC
ym mcl mom ciC
cbyF&, 27 HyJj/lvO

 

`ym`Mmvv ym mclǮ hJ& hjJvi v Il Dhuu moj kuu lv J<祮 ynJ|<k Jp ojh$k mlJ `ym`mclk[ hjl hJJ, DM ciC `ym`mcl mom bv ku Dn. cnj^ Jl vck Dimcj Dp Puu mJ&pvk mvJCǮ JU s[ bv n ciC ku.
Jl vck Div Dp Ju[& ^[ mWj, kHhj[ L pnj mvJC Dpl ku nl. l mvJCm s[ bv GhmLl jnv Dhu J<mboY&lu vJov Di DO# co oJ bv moj ku.
Div Dp n pnj mvJC Dpl ku nl. cbyF& cnhuk DOvclu kuc 460 (D) DC 460 (D) vmj ym Mmvv n ynJ|<k Jp ojh$k `ym`mclh{ xm hJv DC ym mclǮ cvl ITv Dih{ moj kjC ijp nl. c$ n Ƭ hj v h[l ym Mmvv n ynJ|<k Jp ojh$k DC ym Ghc SkC cnmu DJMkl (SDjDj) Dik[ hJu, DM njkl s[ bv JU oJ bmcj cb[u. ym Mmvv jp Jl vck Dik[ hJuu n Jp ojh$k cnhuk k Ybi kjCj Dmuv n mlJ Div `ym`mclk[ hJJ DC lvblj J<yyl DhC DY ciJJl, DM mӮvn s[ bv JU ku.