Leading International Marathi News Daily
 


yOkj, 6 pv 2007

19 k lJ n DiJ blǮ nl. 20 k lJ n mbiCJծ lJ cnCv iC} i}. y} imdv mbhC& pil SJ bl I[k}. hC 21 k lJ (hk&O) It (Information Technology) Dn. hC n mbiճ}ծ hnp J 21 k lJծ Gk&jl Yi k mbhC& 22 k lJ n Nano-Technology lJ cnCv DUK} pF&}.
v@v Jwv@}@pǮ mcokj mbhC& pil} 100 ol mhYl P} Dn. #CJ mbmL GI[u iu Dnl. pil} DvJ ol} FmhlU #$l Jc Jv jibv Jm yj Jjl F&} kj GlJ mbOv Jjl Dnl. DiJ mbmL ծ khj Jv Jh[, Jh FLhmv l D<Obhճեl DvJ kml J lճj Jjl l} ծ kծj Jjl Dnl. hC (oo&kv) Yjl c$ 21 k<եhk& m P}u #$l Dpv `hn' DkmLlծ Dn.
JkU 350 DiJ DmLhvv oKk}} Fbjm GChj 10 cnk} ƵJkl Dm}} DYmկc, khb DvmL, }Jb DiO D%v k Sm.Sm.m. hճեl (pclc) ƵJ}} (DvJo) jpJdz vl bv lj Nano-Technology n v SJ}} yo Dյ Dhu Yjlծ DkmL Dn.
JjU mjJjv c$ #$l (Gc) Jc m J} Dn. jhl [@. S. h. p. Dyo} J}c b mbiCkժv Jbo mvv pclc 100 J hճ Nano Tech. mbOvm o} Dnl. DC hjomL mLl Yjldz pil} mk&l ʹcbl vijJbhJ SJ ʹ. myj Y v 1000 J hճ Kծ&v b[i{ n
 

Yjlծ Nano City JjCծ J}} I<C nǮ Jճ l Nano Black out } }Ym}} Yjll} mkC& Jvj!
hC Jcv }Jm kծJ lj Nano Tech. hjƮl knkl cnCv cP n }KCծ Kh JjDj Jvm}biծ vcv cP (c mkl: J@cm& Dn) Nano Tech. mbybO D} DC c ohv i}. ci H mchovm CN kLեvծ vkn lj mk&mcv kծJbvn n cnl k cnCv hϳlv Jjl Dn.
hC cUl Nano- Technology cnCp Jճ? lj lb detination Dm Nano Technology is the Engg. of functional system at the molecular scale. This covers both current work & concepts that are more advanced.'' http://www.crnano.org/what-is htm...
hC n h kK P}. 1985-86 m} foresight mbIvv DcjJl }Jbv Nano Tech. OJ k Hճo b cnl ճ} mkl J}.
foresight is the leading think tank and public interst Institute on Nano- Technology.
Oct. 9-10 } mboY&l pil} SJ c hj<o Double Tree crystal city arlingtion VA L nl Dn.
mbybO pil Sm (Yjl m[v) iu 20 k<&l cvյ $ 9000=41000 hճ Kծ& J} pl Dnl (100 ol) hC Jn DƵճv o (ybi} o kij) ci Dnl. Yjll lj n Kծ& mjJjlH& . /- cCյ Dn. n DJ[ mk& Jn y}v pl Dnl. hcK jpJdz h# DbOjl Dnl. mjJj Ph}} Dn DC kյk} ikmC I}Cj n JjDj (Dn&l 12 k mճvm) Dhu c}v/ c}v J}Ǯ hnp Dm (SJn) h}J} (cnjl) kl vn n JkU oo&k!
Nano Tech. v Jl hϮb[ bl I[l Dn ծ n K}} ylc pյǮ lյ o}} hn-
Mick was Paralysed. He walked again. Scientist use Nao Technology to mend broken spinal cords. Samuel stupp has a bunch of mice that used drag their hind legs behind them when they crawled around his Illinonis lab but they have miraculously regained at least partial use of their real legs. Astohishingly their severed spinal cords have been repaired at least partly without surgery or drugs. All it took was a simple injection or liquid containing tiny molecular structures developed by Stupp and his colleagues at north- western University. Six weeks later the mice were able to walk again they don't have their agility but their injuries should have left them paralysed for life..... Stupps team concentrates or combining the incredibly small world of Nao Technology with biology, creating molecular that self assemble in to large molecular structures that can litgerlly ``hug'' around cells in the human body ABC News 5 Jan. 2007.
Crime- ivn I[} lj Nano Tech h}mb Jc Jv ivn DUKv J{}. JjC p finger prints Sjk (mOծ) oml vnl. l Nano Tech finger prints cO l}.
Nano tube pacemakers n ol (ojib) Dյ bl I[k} J, o kJjծ hcC I}. Nano coatings are transparent, scratch resistant and dirt repellent. hC cUl v@v Jwv@}@p cnCp Jճ? It is a technology that is based on the scale of Nano meters. One Nano meter is equal to 1/1000000000 or 1/5000 to 1/10000 of human hair or one billionth of meter.cnCp SJ Ijl} SJ JU n Nano meter Oj} lj meter cnCp SJ hLk.
Nano [ȳbv vnǮ, hC oy&Clvn oml vn.
Nano Technology lv cK divisions Dnl l Dյ- v@v cjD}, v@v F}Jw@vJwm, v@v yճJwv@}@p. mk& #$bkj Nano Tec hjCc nF&}. hC cK cnCp m}j Svp&, hճ&kjC, Telecommunication k mbiCJ lm h}mb Jc, l, D<O, mbj#C kj Nano-Tec hϮb[ hjCc nF&}. Dp piYjl} m$% molecules & atoms in mass n}kCl յmk P} Dnl, hC lbv Dpvn molecules manipulate Jjl D}} vnl. Nano meters lb DJjcvcU h{} 75 k<& pil hϮb[ G}Lh}L I[kl}. m$Ư hϮb[ hcCl յmkǮ nl}. pKc vcJ k kiv yj nF&}. Dl pKc yj nCծ vm 1/1000000000 FlJ Dm} lj Yk JUl l 1 FlJ Dm}. [ճym vJwJ yj nF&}... kij.
v@v Jwv@}@pm JC nT Jl. 12 k mճvm} hoL& k%v, jmճvյm$ kij k<ճblv Jcv 90 kwk iC cU}} kJ-kl (klb success rate pil 62 FlJ Dn, lj kJb 38 FlJ) FJ[ kU Jll. l jmճvյm$, hoL& k%v, yճ Jwv@}@p, Bio informatics k DYճb$J b mck nl. hok M.Tech- Nano Tech, M.Sc. (Nano Tech) kij. n Fbj [mHvj k<ճ Dn.
v@v J D<Ol bl I[kl Dn. v@v [ip D<OcU, lb DJjcvcU D<Ob mF&[ FHJwmd nCj vnl. lcU J[vkj hjCc nCj vn.
Yjll Amity University L 5 k<ե (12 kvblj) M.Tech, Nano-Tech n Jm& Jjl l. (vk ouu) Yjll ծ H 38 hϳiյU Dnl. l Council & Scientific and Industrial Research lH& m Pu Dnl.
y.Smm. hm J}} kL&-kL&v M.Sc. (Nano Tech) J J}. Yjll Nano Tech mk& IIT SJC (6) Amity university vS[ Jadhavpur University J}Jl L ƵJk} pl.
m&hmv kp lճj JjC n v@v JcU Gcjl Jw nF&}. Yjll SJC H 150 mbmL v@v J jmծ& Jjl Dnl. pil }JmbK cvv n hcC 75 }K }Jkmll SJ Dm Dn. DcjJ 1/100. jhDv mmճ H@j precision FbpvDjbi D@C[ v@v Jwv@}@p v@v Jkj piYj cnl ol Dn. lb h http//www.euspen.org
v@v J %v Yjll pj Hj Jc hcCl cUl Dm} lj v khjCN Yjldz kL&-kL&vbm c K} mF& ol Dn. lL k<ճծ DOJ k mK} cnl Gh}yO nF&}.
1) Nano Technology now now.com/academic. ntn/
2) Centre for Nano-scale science http://www.nano.industries.com academic.html.
3) nano-student. http//wwww.nanostudent.com
4) nanokids http://nanokids.rile.edu
5) Science news for kids http://www.nistgov/public affairs/nano-Techquis.htm
6) Resources for Teachers IC-12 nctp://mrsex.wise.edu/edetc/index.html.
7) Exploring the nano world with Lego http://mrec.wise.edu/edete/lego index.html.
8) nano technology school kids for middle & high school education by Nano-Sonic Inc http://www.nano-sonic com/ products/products.html.etc.

Dյ DmbK mFmd Dnl.
Kj lj ol} 10 l 20 kճibl} 100000 nj kJ-klb vk[ Jv lbv minisrry & Science & \Tec hƵ#C o}. (DL&l nano- Tech ƵJkCj hOhJn vnl lj h{} 10 k<եl mbhC& pcl IT hcC Yjl n Nano- Tech jpOv nT Jl, hC ministry & Science Dm k cb$b Ƶ#C mbmL lbv Nano- Tech n yon SJk}} vn. ci 100 Jb Yjll Nano- Tech DYm JjCj 10000 n kJ-kl vnl l Dսճ& l Jճ ? vn cnCճ} Dept & \Science & Tech v h{} 5 k<եl #$l 1000 J hճ Kծ& Jjճծ jk} Dn. Dm mjJj mbil, hC l jkwkcn hlJ . 9 hl Yjldz DյǮ Dm}.DcjJ 90000 hճ hl DcjJv [vcJ& 90000 hճ hl DcjJv vijJ DJ[lծ mk& D}.
Yjll [@. jcv, [@. [. Sm. Jj, [@. nc YY Dյ Gbi cCm mճvmծ #$l nTv i}. 12 k mճvmծ DmbK nj (npj) kJ-klbv c JjDj- iճ[vmcU iu 10 k<եl Y}. Dhu ol GlJ cv<yU Dn, hC lb Ghճi Jճ ?
Ƶ#CmbmLb Jvhճեl 2007 hճեl lj Nano- Tech n k<ճ hn}}ծ vn. pi v@v cjcO Dn lj Yjl Dpv cjcO!
[@. Shp Dyo} J}c Dhu `2005 HpJwm' Y<Cl cnC} J, DhC 2020 hճեl hil o nT . mճvmծ khj Jv D%v, ojo oj J . lb Dյko} cvhmv m}c, hC hS mjJj Dm k DճOl jc}} DOǮ Sv[S mjJj Dm lbv Nano- Tech hilm JCln m hT} G}} vn.
h}Jbv lj kյ< Jn J}b ? Dh} c}i 10 k 12 k} iukj h Ol cPJ[ CN DmbK h}Jbv c `v@v-J' mboY&l kծj}. Dյ 500 h}JbhJ 2 pCbv (H) `v@v-J' vk SJ} nl. mcpծ (Yjldz) hilǮ n }#C vn.
Fknb c@vpcb, Sճ&ծ kkn, jKǮ (v Il}} Jh[) b update cnl kCj kL&-kL&v lj Nano- Tech mboY&l Dpvn Nano- level Dnl. l Tecnolegy ƵJCj Jm k J ? Flj obl Jճ m Dn ? D@m} k vP}b[v kյ< Nano hi@c jyk}. yv mbhC& pil Nano- Tech cO DI[kj Dn. DcjJl n k<ճ J ƵJk} pl ծ Y}c oǮ c myl o} Dn. hC Yjl mjJj Ph}}. Gc }@y, JUJj cPmjK GlJ ck}, iCkv kL&, Jc pil ckCN hϳiյU, k Bio-Tech Jbo pjkj . 1000 J Kծ& Jv cnj mv Yjlծ Nano- Tech jpOv nT Jl, hC mO lj n cv boi{, JjUv cUk} Dn DC jc kv c #$l} cnjծ Kծ& }nl vn.
cj cCmծ GlJ<& ihh cjCj jpJdz h#n Dpv i-l, cjcN, cov, H}, Tm, l ci> Dnl. lbm Nano- Tech (10 D) Dpvn Nano- Tech cnCp Jճ j YT ? l yjJ-mjJ Dml l ? jbil jbil? J cUl ? Dm mhm v- mbkohcC hjJ Dn. Dp Flj obl Yjldz hճծ Jcll v@v-Jwv@}@pmv hij Jl Dn? DcjJl v@v-JcO 8 }K vJN lճj nl Dnl. phv 5 }K, jh 4 }K , DƵճ h@mHJ (phv kiUl) 2 }K.
`v@v-J' n K}} #$l hϮb[ bl Jj}.
1) yճJwv@}@p 2) kJm$ 3) H[ mճvm 4) kh k }@y mbOv 5) jdz mj# 6) c}j, Flo.
l j[D Jwv@}@p #$kj lj ojic hjCc I[}. jyJwmծ khj k{}. kp hq m}. y@j Fuel Cells kj hjCc nF&}.
hjCc mk&$ nF&}. l SJ #CJo lb$J Jճ&c Dm} DmmS [i (2 k<&) y@}j hok (4 k<&), cmm& hok (6 k<&) k hS[ 8 k<եl cUkl F&}. Sm. Sm. m.vblj mO (Flj obl) hij (hճbl) Jl Dn ?
m&HJ Jm& 2 k<ե Jv k<ե} . 16 }K, hok cUkv 20 }K hճ k ScSmm Jv . 24 }K! `v@v-J' mcokj Yjll Dpv hJյծ m& Gikճծծ Dn.'
JjC pi
Hv- 9820313368.