Leading International Marathi News Daily                                   vkj, 29 mhbyj 2007

khj-Gi

mj# j#Jbvn cUCj Dbljjdz op& hƵ#C!
khj hlvO : kikiȳ Gi-DmLhvbl mj# j#J hjkCN Spvmpd mbIv

 

mJwj DmmSv D@H Fb[ DL&l `mF&'v Jbo mjJj vk Jճvmj mj# j#Jbv jlmj hƵ#C oCծ Gv Fbjv@u Fvm D@H mJwj D@C[ mhw c@vpcb (DճDճSmSmSc) mbmL mnJճ&m h{Jj Ilu Dn. mj# j#Jb mkl DOJOJ kkmƳJl DCu pk n JUծ ijp Dmuծ `mF&' DO# iᩮjC mbi nv bv mh Ju Dn. nj Yil mk #$ծ Phv nl Dmuu k{ hnl hƵ#l mj# j#Jb ijp JO vkn FlJ hϮb[ k{u Dn. DճDճSmSmSc mbmL mbhC& piYjl mj# j#Jbv kkmƳJ hƵ#C oCծ uJJ jnu Dmv, Yjlln lծ mJwj h@Jwvm& DC c@vpm&m Dmuu Dbljjdz OCǮ hcCh$ DYmկcծ DbcuypkC `mF&'J[v Ju pF&u, Dm lbv mbilu. hmbi `DճDճSmSmSc' Yjllu hYj DC vk DճhSm DOJj [. m. vL GhmLl nl. n hƵ#Cկc JHճlյj DC kkmճYcK Dmu, Dm lbv mh Ju.

J@vj yBJ icC YicO kյ< lb$%v khjCj
khj hlvO : J@vj yBJv icC Yil} }Jbv G lb$%vkj DOjl DlOvJ yBJbi mkO cUCm kյ< cnc DK} Dmv oYjl} 1639 ikbcO n cnc jyk} pCj Dn, Dյ cnl J@vj yBJ DO# k kkmLhJdz mb}J Sc. y. Sv. jk bv o}.
icC Yil} inJbv mkO oCyjyj yBJ kkO pv }Jbhճեl hnkC, n cnc cK G Dn. yBJlH& oYjl} 50 pubcO `J@vj icC kJm knv' m JjCl D} Dn. yBJJ[v hLcծ `yճ cJ SSc' DlOvJ mkO hjbY JjCl D} Dn. hnu yճ cJ SScծ GoddIv jPkn& yBJ [h ikn&vj G< Ljl b nml hCl JjCl D}. kU jPkn& yBJ kYidz mb}J okJ cLJ<Cv, yBJ Jճ&Jj mb}J [. S}. jkl GhmLl nl. uu

vn}b `} c@' lb$%v [c@i vmm Jճ&vkl
khj hlvO : pilJ hlUkj cnl lb$%vk<ճJ muu k muvm hjk JjCN vn}b Jbhvv [c@i vm DB[ J@chvbddm (Fb[) Jbhvm `} c@' cnl lb$%v Jճ&vkl J} Dn. } c@ n SJ OjC Dbc}ypkC k Jcij kkmLhv JjCj cnl lb$%v Dmv Yjll hnuboծ Jճ&vkl JjCl D} Dn. lb$%vծ mnճv [c@i} mk& hlUkj Dhu kkmƳJ JcijǮ mcl} k mbhC& D{k IC Jw nCj Dn.

y}& mv }FH Fbjv@v} FJwk Hb[
khj hlvO : y}& mv }FH D@m c@vpcb Jbhvv vkv Dhv Sv[[ y}& mv }FH Fbjv@v} FJwk Hb[ m J} Dn. n kկ vJlǮ m P} Dn. l ov h}@v Dmv S h}@vծ vO Dbljjdz DjcO lj h}@v y cO} obli&l DjcO 65 l 75 kwk lj Dbljjdz DjcO 25 l 35 kwk iblkCl l}. Hb[ծ [PFv lm k<ճǮ muu mB[[& D@C[ hDm& JbhvJ[v ICl D} Dn. lcU n vO }YoճJ Dbljjdz Dm&cO iblk} pCj Dn, Dm y}& mv }FH c᮳D} Hb[ծ yBJbi @v} hcK cvp vih} bv mbil}.