Leading International Marathi News Daily                                    cÕbiÕUkÕÕj, 15 pÕÕvÕíkÕÕjÕÇ 2008

(mJmlj J=)

GCh}, yDj P} lj HhLDYk ijm
n[hmj knlJ Jb[ Dh Jճc
n[hmj, 14 pvkj / kl&nj

n[hmj hjmjl} m}hj jmlծ io& JC Jn HhL vmucU p vijJ DC UJj c}bv hճ }C JC P} Dn. jml boJjC P}, GCh}

 

P}, yDjm mklb$ ci& Juvblj knlJǮ Jb[ mCm Jn Db col P} Dm}, lj ojjp k{CN knvb io&cU knlJǮ hq Dh pm L Dn, Dյ lկj DvJ p vijJbv J}.
Dճ #$ծ kJm, cijhf m, Dcvj mn DvJ ybOJc kkmƳJbv c hJuh GY J} DmucU jnkյb mbK okmbokm k{l Dn. lcU knlJǮ hq mCSkp ibYj yvl Dmuծ y}} pl Dn. io& kծj Jv }kJj cnh}Jv jmlծ olH& HhL ybOk, Dյ ciC pbv J} Dn.
}n i[&v, kYk Ʈ$hin, n[hmjik, cb[F& hjmj, i[lU hjmjl vijJb ko&U c hcCkj Dml. jmlծ olH& nli[k}, HUkկl, oJ DC c knv jmlծ yp} GY J} pll, mNbcU knlJǮ hql Yj h[l Dmuծ vijJ mbill. cb[F& hkjl DvJ j# GY Dmll. lcU hճ }Cn JC P} Dmv, lcU cn}b iȳl} oivb N k{u Dnl. GCh}ծ K}v yDjm mklb$ ci& J} Dmv, vճpvDYk Dh lծ khj vn. ci&cO oJ, jJ }nv c knv GY J} pll.
n[hmj iklv mmCvijJ[ pCN Dթbo jmlcU DC cb[F&mcj GY DmCN j# cU hjmjl KmJhb `Obo' pjl Dmuծ y}} pl. cn}b Dbikj IC Jv oiv }bhm JjC Do hJj mj&m nll. yyl h}m CcO DvJ kU lկj Jvn JC GY DmCN j#ծ}Jbkj JCln JjkF& J} pl vn.
i[lUkj GCh}ծ K} mnDmv j#b Lbyծ P} Dn. mmk[nv hCJ[ CN jmlkjn hScǮ ymm GY Dmll. hScǮ [h mcj lvDmv DC mnDmv j#, Kmi ph GY Dmll. n hScǮ Lby Dn, J Kmi knvbm Dn n hq h[l. Lv 100 cj Dbljkj knv GY J vճl Dm H}J Dnl, l H}Jծ ovn ypm Kmi knv hkm cUkCm GY J}} Dmll. ynjik pCN vijJb mm Sm.. cncb[Uv hScǮ [h pkU Lby J} Dn. l JCn Kmi knvb io& Dml.
n[hmj i[lU, ik DC kYk Ʈ$hinmcj} ymLbykj lv Dmv j#b hkm cUkCm O[h[ m Dml. ll Yjm Yj cnCv Dl J@}mbj i[n hkm cUkCm ymLbykj Lbyll. lcU knlJǮ Jb[ nl DC hkյbv ym hJ[C Dlյճ DkI[ P} Dmuծ p vijJbv mbil}.