Leading International Marathi News Daily                                    Mvkj, 30 D@im 2008

(mJmlj J=)

pճʹ i[Jj b vOv
cbyF&, 29 D@im / hlvO

 

mcj hVm k<& Dhu ljm$ DYvճv 250 cj DC nbo Ʈ$hblv Ʈ$hjmJb cvl SJ Jճcծ m GckCN p DYv$ pճʹ i[Jj b hoI& Dpjvblj Dp hn 3 kpl lb h[j j[ Lu vkmmLv vOv Pu. l 66 k<ե nl. Dp ohj lv kpl ooj Lu Ƶkp hJ& mcյvYcl lb hL&kkj DblmbmJj JjCl Du. kU lb hl yU Oj, cui Dvbo, mv [@. vuc, Dhl DC cj Ʈ$hmlu lb mnJj GhmLl nl.
Jv&Jlu Jjkj puԳl 21 Hykj 1942 jp pvcuu pճʹ i[Jj b Ʈ$h JjJo& mkl yuJuJj cnCv kn. bljc b `PvJ PvJ hճu yp' Ʈ$hj Pu. m DC mjǮ oJl lb DvJ YcJ ipu nl. Dlhճեl lbv cj, nbo DC Flj Y<bcOu lyyu 250 Ʈ$hbcO YcJ mJju nl. `cvv', `kpճbl', `mku cP SJ' DC `mO cCmb' lb Ʈ$hbv jdz hjmJj hhl Pu nl. `mmj cnj' DC `Dյ Dmk mm' Ʈ$hb pճʹyF&bv oio&vn Ju nl.
ooj Lu mcյvYcl Puu DblmbmJjhmbi vloio&J myu mjJj, Yph vl k Dcoj kvo lk[, jhyuJv h& D@H Fb[ծ vl k Kmoj jcom Dku Flo cvkj GhmLl nl.
llhk& Dp mJUhmvծ h[j j[kju ƵklL& Fcjllu lb vkmmLv cj Ʈ$hmlu cvkjbv lb Dblo&v ITv lbv ʹbpu knu. cO p DYv$ muv, Dյul kyikJj, DuJ Jyu-Du, mcl lUkuJj, Gc k hJյ Yb[, DյJ Ƶbo, vvc&l ul vk&Jj Dob mck nl.