Leading International Marathi News Daily                                    vkj, 27 mhbyj 2008