Leading International Marathi News Daily                                    vkj, 11 D@Jwyj 2008

(mJmlj J=)

ծCb UCl D[Ju pl<ծ `Yk<'!
hC, 10 D@Jwyj / kյ< hlvO

pl< n m$ Dn J vn, yyl ICl D}u hnu ծCcO Yi Il}} pl< Jc h[} Dm} lj yyl DCK ծC ICծ ijp p Ki}m$% pճbl vjUJj bv k Juv kokj Dpv h[o h[}} vmuծ mh P} Dn.
DbOʹ vc&}v mcl, hC khծ mbKյm$ kYi DC DճJ bklv ICl D}u H}pl< ծCǮ vJ} vcJ Jճ }iCj, yyl GlmJl nl. n vJ}

 

pnj Jjlv vjUJj bv pl< n m$ Dn J vn, n jkCm DCK ծC ICծ ijp k Jjlvծ lm pl<bvǮ h{Jj Ik, Dm Dknv J} Dn.
kmlkJ ծCm hLchmvծ cpJ pl< kiUl pl<bv Hjm Glmn hlmo o} vn. Dյ ծC nCj Dm pnj Puvblj mcj o[ pl<bv ojOkvkժv ծCyyl kծjC J} lkn n ծC hlvOJ nCj, Dյ Jwl vc&C P}. hl#l c$ ծClv SJciv SJ Dm pl< ynj h[l i}. cnj pl< hj<o DO# Sm. Sm. Y, hC pl< hj<o DO# k. o. Y DC Flj DvJbv mbKյm$ծ hOhJ mOJj Jb b Y Il} DC DbOʹ vc&}v mclǮ Jճ&Jj DO# [@. vjbo oY}Jj ծCl Dmuv ծCl h#hl nF&}, Dյ Yl k J}. lkj ծCl [@. oY}Jj DC vjUJj b mnYi vmv ծC v<h#hlhC nF&}, Dm Dmv Jb bv lbv o}. ljn lbv ծCkj yn<Jj Il}. lvblj 51 pl<bv ծCm h$ hk}. lbv Um pvch$J hkCl Du. ll} JkU mkm pl<bvǮ h$Jbkj} hqbv Gj o}. h$JbhJ Jl pC ycv Dnl DC Jl pC clcbo Dnl, hqbv Jcv m kwk yjyj Gj o} lj pl<bv ծC pJ}, Dm cnCl F&}, Dm mbiCl D} nl. hl#l UmhJ km h$J n<j c}b lj km h$J clcbo c}b nl. mkm hJ JkU SJծ pl<v m kwk yjyj YJl J}. ov pl<bv hbkV kwk Gj yjyj o}. ծCǮ vJ} pnj Jjlv mk& pl<b SJC Gjծ kwkkj J{v vJ} pnj JjCl D}. mkm pl<bhJ SJծ YJl mk&l Jc nl. lv UmhJ JkU D h$Jbyylծ YJl yjyj o} nl lj mk&l DOJ cnCp km h$Jbyylծ yjyj YJl SJ pl<v J} nl. mkե yjyj Gjծ mjmj 17.25 cnCp hbUm kwk j}. k̳J pl<bhcC pl<mbmLbvn Dknv JjCl D} nl. l} hlmo JkU pl< k hmjJ cb[U SJծ pl<mbmLv o}. mbmL} ovյ h$J oCl Du nl. lhJ JkU 102 Gj yjyj j}. Dm YJl vC nkl G[kvn Jjl l, Dm j ծC ICNbv Dhu Dnk}l cj} Dn.
Dm Dm} lj pl<bv ծCyyl DvJ D#h Il} Dnl. Dhu} oCl D}u h$JbhJ Jn h$J cUlծ Ju Dmv i cnl oTv vk h$J oCծ ծCǮ mbpJbv cv J} Dn. l hƯ hC& nCDO vJ} pnj JjCl D}. pl< n nkcvյm$hcC m$ Dmv Jn pl<b YJl J} lj l m$} y} }kl Jc vճ, yyl DCK ծC ICծ ijp Dn, Dm c lbv cb[} Dnl. vjUJj bvn JC} hjYl JjCm n ծC vn, lj Dh} m$ Dn, n m JjCm pl<bv hvn hϳlv Jjk, Dյ K} YcJ Il} Dn. lcU Dl n y@} pl<b J&cO D} Dmv DvJ lJbhmv }l D}u pl<յ$yylծ koyyl Jnlj vƽl v<J<& vICm pl<bvǮ h{Jj ICծ lm k%vծ Jm cv JjCծ ijp mh P} Dn.