X
X

नवरा बायकोच भांडण

READ IN APP

भन्नाट मराठी विनोद

नवरा बायकोच भांडण होत

बायको : मी चालले घर सोडून तुम्ही एकटेच रहा

नवरा : मी चाललो देवळात

बायको : मी परत येणार नाही तुम्ही कितीही नवस केले तरी

नवरा : अग वेडे मी नवस फेडायला चाललो

20
X