पेशंट : मला काय झालं आहे?

डॉक्टर : सोनोग्राफी करावी लागेल.

Marathi Joke
हास्यतरंग :  रात्रीच्या जेवणात…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दोन दिवसात…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  रस्त्यानं चालताना…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  असा मुलगा…
Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग :  एक बाई…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुकान उघडलं…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  मी आलोय…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  झाडांना पाणी…

पेशंट : साहेब! मी गरीब माणूस आहे.

चांदीग्राफी किंवा तांबेग्राफीनं 

काम चालवून घ्या.