विक्रेता : ताई! पाय दाबायचं मशीन विकत घ्या ना!

ताई : अरे नको, माझं लग्न झालं आहे.

Marathi Joke
हास्यतरंग : डिनर करत…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माझ्या प्रश्नाचे…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सत्य आणि भ्रम…
Marathi Joke
हास्यतरंग : आंघोळ करून…