बायको आजारी पडल्यावर तिला

दवाखान्याऐवजी साड्यांच्या दुकानात न्यावे.

Marathi Joke
हास्यतरंग : सत्य आणि भ्रम…
Marathi Joke
हास्यतरंग : केस कापून…
हास्यतरंग : असा मुलगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोन लावला…

लवकर गुण येतो.

ताबडतोब गुण यायला हवा असेल तर…

सोनाराच्या दुकानात न्यावे.