बायको : मी पाच-सहा दिवसांसाठी माहेरी चालले आहे. 

नवरा : पण तू नक्की कधी येशील?

Marathi Joke
हास्यतरंग :  रेल्वे आली…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  नवऱ्यांनाही…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  दुनिया गोल…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  स्मरणशक्ती…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझ्या प्रेमाचा…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  तुझा फोटो…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  प्रश्न विचारीन…

बायको : ते सांगणार नाही. तुम्हाला सरप्राइज आहे. 

नवरा : अगं सांग! नाहीतर कदाचित तुलाच सरप्राइज मिळेल.