वडील : मास्तर आमचा पोरगा अभ्यासात 

कसा आहे हो?

Marathi Joke On Sister-In-Law
हास्यतरंग : जाऊबाई तुमचे दागिने…
Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke
हास्यतरंग : आई आणि बायको…
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…
Marathi Joke On GrandMother And GrandDaughter
हास्यतरंग : आजीने दिला नातीला ‘हा’ सल्ला
Marathi Joke
हास्यतरंग : बाल्कनीत उभा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…

मास्तर : असं समजा की, 

आर्यभट्टनं शून्याचा शोध 

ह्याच्यासाठीच लावला होता.