तांत्रिक : तुझ्यावर एका चेटकीणीची छाया आहे!

मन्या : बाबा! जर माझ्या बायकोविषयी असं काही 

Marathi Joke
हास्यतरंग : एक व्यक्ती गच्चीतून…
Marathi Joke
हास्यतरंग : काल रात्री…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझा गुन्हा सिद्ध…
Marathi Joke
हास्यतरंग : इंग्रजीत काय…
Marathi Joke
हास्यतरंग : माहेरी चालले…
Marathi Joke
हास्यतरंग :  काय आवडतं?…
Marathi Joke
हास्यतरंग : तुझ्या प्रेमाचा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : वर्गातील मुलांना…

वेडवाकडं बोलाल, तर खबरदार!