22 March 2018

News Flash

५६. सत्संग आणि जीवन : २

खरा सत्संग ऐकताना मनाला जी शांती मिळते

५५. सत्संग आणि जीवन : १

खऱ्या सत्पुरुषाच्या मुखातून शुद्ध ज्ञानाचा प्रवाह सुरू होता.

५४. सुवर्णबीज

नुकत्याच जन्मलेल्या मुलाच्या आत्मकथनानं ही कादंबरी सुरू होते.

५३. चर्म आणि मर्म

स्वामी नित्यानंद बहुतेक वेळा मौनातच असत.

५२. रिता डेरा

‘हरिला पाहुनी भुलली चित्ता। मंदिरीं घुसळी डेरा रिता ।। ’’

५१. सारंगधर

जगाकडचे डोळे भक्तानं मोडून तर टाकले आहेत

५०. फणस अन् कर्दळी

फणसाचं झाड उंच असतं, तर कर्दळी पसरत जाणारी असते. 

४९. कंस

करुणा, दया, सहानुभूती हे गुण तीव्र होतात.

४८. बैलाचं दूध!

ज्या भक्ताच्या मनातली जगाची ओढ संपली आहे आणि जे शाश्वत आहे त्याच्या शोधाची ओढ निर्माण झाली आहे,

४७. डोळे मोडीत राधा चाले..

वारियाने कुंडल हाले, या तीन शब्दांचा अर्थ आपण जाणला..

४६. हालचाल

श्रवण ही नवविधा भक्तीतली पहिली भक्ती आहे

४५. वारियाने कुंडल हाले

हे अज्ञान आणि भवदु:खाचं निवारण केवळ खरा सद्गुरूच करतो.

४४. राधा-हरी

काही अभंग, काही गवळणी मनाच्या तळाशी खोल विसावल्या असतात.

४३. शीण

श्रीनिंबर्गी महाराजांच्या समाधीलगतच्या खोलीत महाराज नेमासाठी म्हणजेच जपासाठी बसत.

४२. साक्षात् खूण

जाणते लेकरू, माय लागे दुरी धरू.. तुकाराम महाराजांचा भाव आहे.

४१. जाणोनी नेणते

समग्र प्रेमाची आणि ते प्रेम निभावण्याच्या जबाबदारीची ग्वाहीदेखील त्यात अंतर्भूत होती.

४०. प्रेमखूण

जीवन-मुक्ती म्हणजे जीवनापासून मुक्ती नव्हे.

३९. जैसी गंगा वाहे..

समाधानाची प्राप्ती कशी व्हावी, हे जाणून घेण्यासाठीही खरा सत्संग.. सज्जन सहवास लाभला पाहिजे.

३८. कृतिपाठ

अध्यात्म म्हणजे काय, हा भाग उत्तरात आला नाही, पण काही तरी करणं म्हणजे काय, याचा ऊहापोह झाला.

३७ अव्यंग सत्संग : २

‘श्रीरामचरित मानस’मध्ये तुलसीदास म्हणतात

मोक्षोपाय

भक्तांचा भवशोक गाढ रजनी नासावया जो रवी ।

३६. अव्यंग सत्संग : १

जैसे कां जीवन तैसें चित्त।।

३५. दीन-दास : ३

जीवहट्टासाठी सद्गुरूंना  जिवाच्या पातळीवर खाली उतरावं लागतं.

३३. दीन-दास : १

‘असं चोरून किती जन्मं भेटणार?’