15 December 2019

News Flash

२३९. गुंफण

मनुष्य देहाची जी कर्मेद्रियं आणि ज्ञानेंद्रियं आहेत ना, ती अचेतन आहेत!

२३८. ब्रह्म कोंदाटे!

आपल्या जीवनावर एका सद्गुरूचीच सत्ता आहे, आपला मान-अपमान, लाभ-हानी ते पाहून घेतील,

२३७. खरा कर्ता

नीट विचार करताच त्याचं उत्तर लख्खपणे सापडतं!

२३६. जीवन-धारणा

देहाचा जो चंचल अहंभाव आहे, देहअहंता आहे तिलाच ‘मन’ म्हणतात! त्या मनाच्या महासागरात नाना संकल्प-विकल्पांचं जाळं फेकलं जातं.

२३५. मायाप्रभाव

जाग येताच स्वप्न भंग पावतं. त्या क्षणी स्वप्नात सत्य वाटत असलेल्या जगाचा खरेपणा संपतो.

२३४. स्वप्न-योग

माणूस नुसता ज्ञानी असून भागत नाही; तो अनासक्त, विरक्त आणि विचारीही असावा लागतो.

२३३. पिंड-ब्रह्माण्ड

आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे आणि त्या आत्मशक्तीच्याच बळावर या देहात जीव नांदत आहे.

२३२. शब्द-सामर्थ्य

‘शब्द’ हा शब्दच मोठा गूढ आहे. दोन पातळ्यांवर या शब्दाची व्यापकता उघड होते.

एकात्मयोग : २३१. जगत् आणि जगदात्मा

अचेतन आणि सचेतन अशा पंचधा सृष्टीची निर्मिती परम तत्त्वातून कशी झाली, हे नवनारायणातील अंतरिक्ष हा राजा जनकाला सांगत आहे.

२३०. पंचधा सृष्टी

ही सृष्टी कशी उत्पन्न झाली, पृथ्वी कशी निर्माण झाली, यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची परंपरा विज्ञानानं सातत्यानं विकसित केली आहे.

२२९. चिद्विलास

एवढंच नव्हे राजा, या एका भगवंतापासूनच समस्त महाभूतं निर्माण झाली.. हीच हरीची माया आहे.

२२८. अद्वैताचा द्वैत पसारा

मायेच्या जगात त्याचा शाश्वत सुखाचाच शोध सुरू असतो.

२२७. लीला-जगत्

बाहेरच्या जगातला सर्व प्रकारचा अनाचार आणि अत्याचार थांबावा, असं वाटत असेल तर अंतर्मनातली त्याची बीजं नष्ट झाली पाहिजेत!

२२६. प्रश्न-जाल

बाबा बेलसरे सांगतात त्याप्रमाणे, ‘‘परमात्म स्वरूप हे अखंड स्फुरणारे आहे.

२२५. माया-विस्तार

सर्व विवेचन वाचून अनेक प्रश्न मनात घोंगावतात. अत्यंत संक्षेपानं त्यातल्या एक-दोन प्रश्नांचा विचार आता करू.

२२४. माया-रहस्य

दयात कोणती आशा आहे? तर, देहबुद्धीतून प्रसवत असलेल्या अनंत इच्छांच्या पूर्तीचीच ती आशा आहे!

२२३. मायेचा पाया

मृगजळ  हाच आभास असल्यानं त्यात मासे दिसत असतील, तर तोही आभासच आहे.

२२२. मृगजळातील मासे!

संत प्रपंचावर टीका करतात; पण ती टीका प्रपंचातील आपल्या मोहासक्तीवर असते, कर्तव्यपालनावर नसते.

२२१. स्वप्न-प्रपंच : २

माणसाच्या मनावर मायेचा पगडा कसा बसतो, हे नवनारायणांपैकी एक अंतरीक्ष हा राजा जनकाला सांगत आहे.

२२०. स्वप्न-प्रपंच : १

संसार म्हणजे काय? तर जो सतत सरत असतो तो. अर्थात, क्षणोक्षणी त्याचं रूप सतत बदलत असतं

२१९. प्रपंच-बीज

माया प्रत्यक्षात नसताही कशी भासू लागते? एकनाथ महाराज एक मनोज्ञ रूपक योजतात.

२१८. आभास-निराभास

सत्पुरुष आपल्या मनातील मोह-ममता उकलून दाखवत असतात.

२१७. असत्याची पिल्ले!

जी प्रत्यक्षात नाहीच, तिचं वर्णन तरी काय करावं, या सुरात अंतरिक्ष नारायण मायेबाबत बोलत आहे

२१६. माया-पेच

चिंतनाला कृतीची जोड हवीच. जे वाचू त्यातलं काहीतरी आचरणात आणण्याचा प्रयत्न हवा. ते आचरणात उतरवण्याचा अभ्यास हवा.

Just Now!
X