22 January 2019

News Flash

१६. ग्रंथ परीघ

सहाव्या अध्यायात श्रीकृष्ण अवतारसमाप्ती करून निजधामाला परतणार असल्याची जाणीव उद्धवाला होते.

१५. आशीर्वचन

‘‘ये ग्रंथीं ज्या अत्यंत भक्ती। निंदाद्वेष न रिघे त्याचे चित्तीं। श्रीरामनामीं अतिप्रीती। सुनिश्चितीं वाढेल!’’

१४. प्रत्येकाला परमलाभ!

‘एकनाथी भागवता’चं फलित आपण पाहात आहोत.

१३. फलित

अंधारातच आनंद वाटतो आणि त्याचवेळी सूर्याशिवाय क्षणभरही राहवत नाही, असं नाही होऊ शकत.

१२. ग्रंथविस्तार

कंठात रूतलेल्या मुळीचं रूपकच फार मनोज्ञ आहे.

११. एकाचा नाथ

वडील सूर्यनारायण आणि आई रुक्मिणीबाई यांचं छत्र जन्मानंतर थोडय़ाच दिवसांत हरपलं.

१०. अनुभव

माउलीही सांगतात, की सद्गुरूशिवाय अनुभव कळणार नाही!

९. संत लाडका, देव बोडका!

भ्रम आणि मोहासक्तीतून निर्माण झालेला अशाश्वताचा जो पसारा आहे.

८. अनेकांतून एकाकडे

जेव्हा मनातला पसारा पूर्ण आवरला जाईल तेव्हा बाहेरच्या पसाऱ्यातलं गुंतणं आपोआप थांबेल.

७. द्वैत कवटाळून अद्वैत!

परमतत्त्वाशी ऐक्य साधायची इच्छा असेल, तर आधी विखुरलेल्या जगाशी जोडून घेत राहण्याची निष्फळ धडपड थांबवावी लागेल.

६. ऐक्याची गरज

सद्गुरूशी ऐक्य! हे दोन शब्द ऐकणं सोपं आहे, पण असं ऐक्य वास्तवात येणं महाकठीण आहे.

५. संत आधी, देव मग

परमात्ममय सद्गुरू आणि सद्गुरूमय परमात्मा यांचं ऐक्य आहे..

४. पुष्पीं तो परिमळ..

संत आणि भगवंत यांच्यातील ऐक्याची महती गाताना एकनाथ महाराज भारावून जातात.

३. एकाकार

खरा सद्गुरू हाच खऱ्या भक्तीचा आधार असतो! भगवंत म्हणजे काय, त्याची भक्ती म्हणजे काय, हे त्याच्याशिवाय कळणं अशक्य.

२. ऐसी आवडी एकमेकां..

माझ्या नव्हे रे, माझ्या भक्ताच्या नामात जो बुडून जातो त्याच्या परमसुखाचीही चिंता मला लागते.. 

१. मी शरीर तो आत्मा!

भगवंताला भक्तावाचून आणि भक्ताला भगवंतावाचून दुसरं सुचत नाही, स्मरत नाही.