Twitter Widget

सविस्तर वेळापत्रक

विभाग तारीख स्थळ वेळ
नाशिक २६ फेब्रुवारी कुसुमाग्रज स्मारक, गंगापूर रोड, नाशिक स. ९.३० वा.
औरंगाबाद १ मार्च देवगिरी कॉलेज, औरंगाबाद स. १० वा.
मुंबई २ व ३ मार्च मफतलाल सेंटर, नरिमन पॉइंट स. १० वा.
ठाणे २ व ३ मार्च ज्ञानसाधना शाळा, मनोरुग्णालयाजवळ (ठाणे प.) स. १० वा.
कोल्हापूर ५ मार्च विवेकानंद महाविद्यालय, कोल्हापूर स. ११ वा.
नागपूर ५ व ६ मार्च सवरेदय आश्रम स. १० वा.
रत्नागिरी ५ मार्च डॉ.जे.एस.केळकर सभागृह (सेमिनार हॉल),
गोगटे जोगळेकर महाविद्यालय
स. १० वा.
पुणे ७ मार्च गरवारे कॉलेज ऑफ कॉमर्स (न्यू बिल्डिंग),
कर्वे रोड, पुणे
स. ९.३० वा.