भरपूर प्रमाणात पोषण तत्व 

केस डॅमेज होतं नाहीत 

केस गळत नाहीत  

कोंडा होतं नाही 

केस पातळ होत नाहीत

घनदाट आणि लांबसडक केस