पोषक आहाराची कमरता

तणाव

शस्त्रक्रिया

बाळंतपण

औषधे

घट्ट केस बांधणे