चेहऱ्यावर कच्चे दूध लावा

(photo: unsplash)

(photo: pexels)

चेहऱ्यावरील डाग कमी करते

(photo: pexels)

ओठांवर कच्चे दूध लावा

(photo: pexels)

मुरूम कमी करते