गरम पाण्याने चेहरा धुणे

(Photo : Unsplash)

टॉवेलने चेहरा पुसणे

(Photo : Unsplash)

मॉइश्चरायझर न वापरणे

(Photo : Unsplash)

जास्त प्रमाणात पाणी पिणे

(Photo : Unsplash)

रात्री झोपताना चेहरा न धुणे

(Photo : Unsplash)