श्रुती हासन

(Photo : Instagram)

अल्लू अर्जुन

(Photo : Instagram)

त्रिशा

(Photo : Instagram)

कालिदास जयराम

(Photo : Instagram)

अक्षरा हसन

(Photo : Instagram)