'ड' जीवनसत्त्व वाढवण्यासाठी खा 'हे' पदार्थ

मशरूम

चीज

अक्रोड

दूध

बटर

योगर्ट

बदाम