ताडासन

त्रिकोणासन 

मार्जरी आसन

अधोमुखश्वानासन

वृक्षासन