रताळयाचे सेवन करा

(Photo : Unsplash)

नट्सचे सेवन करू शकता

(Photo : Unsplash)

ओट्सचे सेवन करा

(Photo : Unsplash)

हिरव्या पाले भाज्यांचे सेवन करा

(Photo : Unsplash)

फळभाज्यांचे सेवन करा

(Photo : Unsplash)