Twitter Widget

सविस्तर वेळापत्रक

विभाग प्राथमिक फेरी विभागीय अंतिम फेरी महाअंतिम फेरी
नाशिक २९ फेब्रुवारी २०२० ७ मार्च २०२० १४ मार्च
२०२०
पुणे २ मार्च २०२० ९ मार्च २०२०
औरंगाबाद ३ व ४ मार्च २०२० ११ मार्च २०२०
कोल्हापूर ३ मार्च २०२० ७ मार्च २०२०
नागपूर २ व ३ मार्च २०२० ७ मार्च २०२०
मुंबई २९ फेब्रुवारी २०२० ७ मार्च २०२०
ठाणे १ मार्च २०२० ६ मार्च २०२०
रत्नागिरी २६ फेब्रुवारी  २०२० ४ मार्च २०२०