18 July 2018

News Flash

खादी-ग्रामोद्योग : शंभर धागे प्रगतीचे!

खादी-ग्रामोद्योग : शंभर धागे प्रगतीचे!

गेल्या चार वर्षांतले आणखी एक महत्त्वाचे यश म्हणजे सोलर चरख्याचा प्रयोग.

Add Big
Add