03 March 2021

News Flash

चैतन्य प्रेम

४६३. नवगुणांची माला

मनुष्यजन्माचं आणि नरदेहाचं मोल सगळ्यांनाच माहीत असतं, पण आपल्या जगण्याचं मोल किती जण खरोखर जाणतात

४६२. देखभाल आणि सेवा

आळस आणि विलंब हे साधकाच्या आत्माभ्यासातले दोन मोठे अडसर आहेत

४६०. कर्मबंधनाचा निरास

जीवनातला एक क्षणदेखील कर्म केल्याविना सरत नाही.

४५९. जीवन-कर्म

अलिप्तपणे जेव्हा आपण एखादी गोष्ट न्याहाळतो ना, तेव्हाच त्या गोष्टीतले खरे गुण-दोष जाणवतात

४५८. शरणागत

मनाची गुढी उभारायची असेल, तर साधकानं मन संपूर्णपणे आवरलं पाहिजे, असं संत एकनाथ महाराज म्हणतात

४५७. शुद्ध परमार्थ

मनाचा निश्चय जोवर होत नाही, तोवर कोणतीही गोष्ट निर्धारानं केली जात नाही, हा आपला व्यवहारातलाही अनुभव आहे.

४५५. वळसा

देह आसक्तीमुळे माझी भावना कुभावनेत, धारणा कुधारणेत आणि कल्पना कुकल्पनेत पालटू शकते

४५४. अनन्य भक्ती

खऱ्या सद्गुरूंशी खऱ्या भक्ताचं ऐक्य कसं असतं? ‘श्रीभावार्थ रामायण’ हा संत एकनाथ महाराज यांचा आणखी एक सुविख्यात ग्रंथ आहे.

४५३. आत्मसाधनेचं घर

कानांद्वारे लाभलेल्या श्रवण क्षमतेचा उपयोग व्यवहारात करीत असतानाच सत्संग श्रवणासाठीही तो वाढवीत न्यायचा आहे

४५२. देहाचं भांडवल

समर्थ रामदासांनी तर ‘दासबोधा’च्या आरंभी नरदेहाचंही स्तवन केलं आहे.

४५०. बालक्रीडा!

भवसागर पार केलेल्या साधकाला ज्ञान होईल, असा श्रीजनार्दन स्वामींचा एकनाथ महाराजांना आशीर्वाद आहे

४४९. विषयखोडी

अशाश्वताच्या ओढीत अडकलेल्या आपल्याच भावना आपल्या आड येत असतात

४४८. दुस्तर सागर

साधक जर ‘एकनाथी भागवता’चं अभ्यासयुक्त मनन करतील, तर ते भवसागर पार करतील.

४४७. मुमुक्षू आणि साधक

एकनाथी भागवत किंवा अन्य कोणत्याही सद्ग्रंथाचं मनापासून पठण आणि श्रवण घडलं, तर सामान्य माणूसही भक्तीच्या सन्मार्गाला लागतो.

४४६. पठण-श्रवण

फलश्रुती म्हणजे ग्रंथाचं फळ काय, ग्रंथ वाचल्यानं काय घडतं, याचं प्रकटीकरण

४४५. आस-निरास

सद्वाचकहो, ‘एकनाथी भागवता’चा आवाका फार मोठा आहे.

४४३. अपूर्वसाधन!

पिंगलेचं मन भगवंताच्या कृपेच्या जाणिवेनं उदात्त झालं होतं.

४४२. आत्मजागृती

आपण मूळ कोण आहोत? तर व्यापक, परम अशा चैतन्य तत्त्वाचा अंश आहोत.

४४०. भावनेचा भोवरा

स्वत: जो भयाच्या कचाटय़ात जगत आहे तो दुसऱ्याला निर्भय करू शकत नाही

४३९. भयचकित

हृदयस्थ जो परमात्मा आहे त्याच्याशी एकरूप होण्याची कला सद्गुरू शिकवतात

४३८. यमाचा पाहुणा

नरदेहाची अंतर्गत रचना कशी आहे ते संत एकनाथ महाराजांनी ‘एकनाथी भागवता’च्या आठव्या अध्यायातील २३३ ते २४१ या ओव्यांत सांगितले आहे

४३७. पूर्णतृप्त

जो अगदी आतला, जवळचा पुरुष आहे तो म्हणजे अंतरात्मा! त्याचा संग म्हणजे आत्मस्वरूपाच्या जाणिवेत स्थित होणं.

४३६. मोहवृक्ष

मोहाचं ते बीज हृदयात मी जोपासलं आणि पाहता पाहता अज्ञानाची पानं, भ्रमाची फुलं आणि लोभाची फळं यांनी या मोहवृक्षाचा विस्तार झाला

४३५. सुखाची झोप, दु:खाची जाग!

दु:खाच्या शेजेवर फणफणत पडलेल्या पिंगलेचं लक्ष अनाहूतपणे त्या दु:खाकडेच गेलं, मात्र तिला जाग आली.

Just Now!
X