13 August 2020

News Flash

चैतन्य प्रेम

१८४. निरपेक्ष तो मुख्य भक्त

ज्याला या चराचरातील भौतिक ओढींच्या पूर्तीची लेशमात्र अपेक्षा नाही, अशा निरपेक्षालाच ही परमप्राप्ती होते

१८३. आनंदरूप

पाण्यातली मासोळी बाहेर जमिनीवर पडली तर तडफडू लागते आणि पाण्यात टाकताच तडफड संपते.

१८२. एकात्मता

‘मी’च्या भ्रामक सत्तेनं स्वतंत्र अस्तित्व जोपासू पाहतं, पण अखेरीस एकाच चैतन्य शक्तीत लयही पावतं

१८१. ‘मी’ आणि ‘तू’

अनंत मोहग्रस्त कर्मानीच आपलं प्रारब्ध घडलं आहे, हे जाणवतं

१८०. अद्वैत

आईनं मारलं तरी ते आईलाच बिलगतं. उच्च-नीच, आप-पर ही जाणीवच त्याला नसते. त

१७९. आहाराभ्यास

कुटुंबाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी आहे, तर तीदेखील योग्य रीतीने पार पाडणे हे कर्तव्यच आहे

१७७. वैराग्याभ्यास

जे अन्न परमात्मप्रेमाच्या भावनेत रांधलं जात असतं, ते सर्वाथानं सात्त्विक असतं.

१७६. भ्रम-भोवरा

निजण्यासाठी मुलायम गाद्या घातलेला पलंग देतात. त्याचे हात-पाय चेपतात

१७५. शब्द-भ्रम

अध्यात्माच्या मार्गावर येईपर्यंत परमार्थ काय, ते आपल्याला माहीत नव्हतं.

१७४. अदृश्य गळ

अर्थात, ते भोग भोगत असतानाही त्यात लिप्त होत नाही, मनानं अडकत नाही.

१७३. देह-भान

मनाला भावत असलेल्या एखाद्या देवाच्या सगुण रूपात हा ‘तू’ शोधण्याचा प्रयत्न सुरू असतो.

१७२. मोह-परीक्षा

पद अगदी लहानसं म्हणजे ४९ ओव्यांचं आहे, पण त्यावर वर्षभर लिहिता येईल इतकं ते अर्थगर्भ आहे.

तत्त्वबोध : ‘गण-नायका’ची कृपा

मनाला जे पटतं, ते दुसऱ्याला पटवण्यासाठी बिचारी बुद्धी राबवली जाते!

१७०. अकर्त्यांचं कर्तृत्व

देहभावामुळेच आपण स्वत:ला कर्ता  मानतो. अर्थात कर्तेपणाचा अहंकार बाळगतो.

१६९. सुवर्ण-श्वान!

उत्तम भक्ताची लक्षणं सांगणाऱ्या अनेक ओव्यांना स्पर्श न करता आता आपण पुढे जात आहोत.

१६७. भव-प्रभाव

अशाश्वतातून शाश्वत सुख मिळविण्याची आपली धडपड असते आणि अशाश्वत हे अशाश्वत आहे, याचं स्मरणही अधेमधे असतं.

१६३. प्रतिमा-भंग

उत्तम आणि मध्यम भक्तांची लक्षणं सांगून झाल्यावर कवि नारायण आता प्राकृत म्हणजे सामान्य भक्तांची लक्षणं सांगू लागतो.

१६२. तुपाच्या कण्या

साक्षात्कारी सत्पुरुषाची स्थिती मात्र तशीच असेल, असं नाही.

तत्त्वबोध : आत्म-ज्योती नमोऽस्तुते!

देवघरात दिवा लावून जी प्रार्थना केली जाते ती आपण अनेकांनी अनेकवेळा लहानपणापासून ऐकली आहेच.

१५९. भक्तीमाहात्म्य : १

येशूची भक्ती करायची असेल, तर त्याच्या कारुण्याचा आणि दिव्यत्वाचा वसा स्वीकारावाच लागतो,

१५८. विरक्ती आणि प्राप्ती

आमच्या देहातील आत्मतत्त्वाचा अनुभव परका म्हणजे दुसरा कोणीही देऊ शकत नाही.

१५६. समरस

चैतन्य प्रेम chaitanyprem@gmail.com जिथे भक्ती आणि विरक्ती या सहजपणे नांदत असतात तिथं पूर्णप्राप्ती दासीप्रमाणे राबत असते, असं कवि नारायण सांगतो. भक्ती आणि विरक्ती सहजतेनं नांदत असतात, जणू त्यांचं ऐक्य हीच भक्ताची सततची सहजस्थिती बनते. म्हणजेच यातील एकही गोष्ट तो ओढूनताणून करीत नाही. तो भक्तीही बळे करीत नाही, की विरक्तही बळे होत नाही. कारण बळानं भक्ती […]

१५४. भक्ती आणि विरक्ती : १

जागेपणातला त्याचा प्रत्येक क्षण हा त्या संशोधनासंबंधातील चिंतनातच सरत असतो.

१५३. पूर्ण प्राप्ती

शरीरशुद्धी करताना या शरीराच्या आधारावर ज्या परमतत्त्वाची साधना साध्य होते

Just Now!
X