scorecardresearch

Episode 166

सागरी अन्नसाखळी व अन्नजाळे | Kutuhal Marine Food Chains And Food In Marine Ecosystems

कुतूहल
सागरी परिसंस्थेत ‘उत्पादक ते भक्षक’ या आंतरक्रिया वेगळय़ा तऱ्हेच्या असतात. येथील जैवभार (बायोमास) पिरामिड उलटा असतो.

सागरी परिसंस्थेत ‘उत्पादक ते भक्षक’ या आंतरक्रिया वेगळय़ा तऱ्हेच्या असतात. येथील जैवभार (बायोमास) पिरामिड उलटा असतो.

Latest Uploads