scorecardresearch

Episode 169

समुद्रतळाच्या अभ्यासाची साधने | Kutuhal Tools For Seabed Study Amy

कुतूहल
समुद्राच्या तळाशी असणारे सजीव, तेथील वाळू, दगड इत्यादींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘ड्रेज’ आणि ‘ग्रॅब’ ही साधने संशोधन नौकांच्या डेकवरून ज्या ठिकाणचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे अशा ठिकाणी पाण्याखाली सोडली जातात.

समुद्राच्या तळाशी असणारे सजीव, तेथील वाळू, दगड इत्यादींचा अभ्यास करण्यासाठी ‘ड्रेज’ आणि ‘ग्रॅब’ ही साधने संशोधन नौकांच्या डेकवरून ज्या ठिकाणचा अभ्यास करणे अपेक्षित आहे अशा ठिकाणी पाण्याखाली सोडली जातात

Latest Uploads