24 April 2018

News Flash

नैराश्याचा अर्थ

खरं तर मन खूप धूर्त आहे : तुम्ही ज्या क्षणाला एखाद्या गोष्टीकडे बघायला सुरुवात करता

जखमा उरातल्या..

एक जुनी कल्पना आहे, लोक ती आणखी सहजपणे स्वीकारतात.

‘स्वत:’ होण्यातली परिपक्वता

कर्त्यांला ऊर्जेची कमतरता नेहमीच भासत राहणार.

दयामरण हा हक्कच

दयामरण किंवा इच्छामरण हे वैद्यकीय मंडळाच्या परवानगीने असावं.

भरकटणारे क्षणभंगुर विचार..

मन अशी काही गोष्ट अस्तित्वातच नसते. अस्तित्वात असतात ते विचार! हा एक महत्त्वाचा मुद्दा.

आनंदी आनंद चोहीकडे

माणसाला हवा असतो आनंद, परिपूर्ण आणि शुद्ध आनंद, कारण तिथेच सगळ्या इच्छा संपतात.

लक्ष, जाणीव आणि एकाग्रता

तुम्ही उरलेलं संपूर्ण आयुष्यही ती विसरणार नाही.

अवलंबित्व आणि स्वातंत्र्य

जगात दोन प्रकारची तत्त्वज्ञानं अस्तित्वात आहेत

बी युअरसेल्फ

 इतिहासाची पुनरावृत्ती होते, अस्तित्वाची पुनरावृत्ती कधीही होत नाही.

स्वातंत्र्य

स्वातंत्र्य हे उद्दिष्ट आहे. जागरूकता ही त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याची पद्धत.

आयुष्य अर्थपूर्ण की अर्थहीन?

आयुष्याच्या संदर्भात ‘अर्थ’ हा शब्दच मुळी गरलागू आहे.

भित्रं मन

माझं मन सारखं एका भीतीची जाणीव करून देत असतं.

होकाराचा अर्थ

तुझ्या प्रश्नातच उत्तर दडलेलं आहे

अस्तित्वाची ओळख

तुम्ही मला व्यक्तिश: ओळखत नाही, तरीसुद्धा हे सगळं कसं घडतंय? हे कसं शक्य आहे?

समुद्राचं नदी होणं!

नदी असणं किती विलक्षण आहे,