20 January 2018

News Flash

होकाराचा अर्थ

तुझ्या प्रश्नातच उत्तर दडलेलं आहे

अस्तित्वाची ओळख

तुम्ही मला व्यक्तिश: ओळखत नाही, तरीसुद्धा हे सगळं कसं घडतंय? हे कसं शक्य आहे?

समुद्राचं नदी होणं!

नदी असणं किती विलक्षण आहे,