टिचर : मन्या तू वर्गात सारखा 

मुलींशी गप्पा का मारत असतोस?

Marathi Joke Husband Wife
हास्यतरंग : बायको कुठे आहेस?
Marathi Joke
हास्यतरंग : सुनबाई हात…
Marathi Joke
हास्यतरंग : अब्जाधिश झालो…
Marathi Joke On Husband Wife
हास्यतरंग : बायकोला पाहिजे पगार?
Marathi Joke
हास्यतरंग : आमचा पोरगा…
Marathi Joke
हास्यतरंग : दोन वाघ…
Marathi Joke
हास्यतरंग : घरातल्या गोष्टी…
Marathi Joke On Toothpaste
हास्यतरंग : टूथपेस्ट आहे का?

मन्या : बाई मी गरीब घरचा आहे.

मला ‘Whatsapp’ परवडत नाही.