24 January 2018

News Flash

विज्ञान म्हणजे काय?

स्थूलमानाने विज्ञानाचे दोन भाग पडतात - नैसर्गिक विज्ञान व सामाजिक विज्ञान

अथा तो ज्ञान जिज्ञासा

आपल्याकडे विज्ञान-तंत्रज्ञान म्हणजे काहीतरी ‘लई भारी’ असा समज आहे.