नवरा : अगं! या खिडकीला पडदा लाव बुवा!

समोरची बाई सारखी माझ्याकडे बघते!

Marathi Joke
हास्यतरंग : मॅच लाव!…
Marathi Joke
हास्यतरंग : बायको शांत…
Marathi Joke
हास्यतरंग : सोफ्यावर बसून…
Marathi Joke
हास्यतरंग : फोन लावला…

बायको : असू दे हो! एकदा का तुम्ही तिला व्यवस्थित दिसलात,

की नंतर तीच खिडकीला पडदा लावून घेईल.